ΑΣΔΑ: Απευθείας Ανάθεση Ανδ. Παχατουρίδη 24.600 ευρώ στον Περιστεριώτη Σπ.Γ. για την «οργάνωση πρασίνου»!!!

ΑΣΔΑ
Μοιραστείτε το:

Ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ως Πρόεδρος του ΑΣΔΑ  δίνει διαρκώς εξετάσεις  στα αναπτυξιακά  της δυτικής Αθήνας και  πιστοποιείται από τις αποφάσεις του ότι στηρίζει, επιλεκτικά μεν, -άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς στην σημερινή εποχή και μάλιστα προεκλογικά, αλλά ουσιαστικά στην πράξη  το νεαρής ηλικίας ανθρώπινο δυναμικό το Περιστέρι, Πόλης της Καρδιάς του,  δίνοντας με απευθείας αναθέσεις δουλειές με πολύ ικανοποιητικές αμοιβές, που σε βάθος χρόνου φθάνουν και τις 2.000 ευρώ ανά μήνα… (απόφαση)…

γράφει ο Νίκος Παρίκος

Ποιος  μπορεί να κατηγορήσει τον κο Ανδρεά Παχατουρίδη ότι σαν Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, -για δεύτερη τετραετία μάλιστα-, δεν στηρίζει αναπτυξιακές πολιτικές και κυρίως δεν στηρίζει,  τους ενεργούς οικονομικά και επαγγελματικά  πολίτες της δυτικής Αθήνας…

Εδώ τα στοιχεία μιλούν  και πιστοποιούν ακριβώς  τα αντίθετα. Ο κύριος Παχατουρίδης, ναι ο Ανδρέας Παχατουρίδης, ως Πρόεδρος του ΑΣΔΑ  δίνει διαρκώς εξετάσεις  στα αναπτυξιακά  της δυτικής Αθήνας και  πιστοποιείται από τις αποφάσεις του ότι στηρίζει, επιλεκτικά μεν, -άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς στην σημερινή εποχή και μάλιστα προεκλογικά, αλλά ουσιαστικά στην πράξη  το νεαρής ηλικίας ανθρώπινο δυναμικό και  ιδιαίτερα της Πόλης της Καρδιάς του, -όπως ο .ίδιος την αναφέρει-, το Περιστέρι στο οποίο ως γνωστό τυγχάνει να εκλέγεται δήμαρχος…

Αυτή την φορά με δική του απόφαση, και με απευθείας ανάθεση, φυσικά χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία-, ανάθεσε στον Περιστεριώτη επαγγελματία κο Σπ.Γ. έναντι αμοιβής 24.600 ευρώ πλέον 5.904,00  ευρώ ΦΠΑ την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας».

Από μόνη της η απόφαση του κου Παχατουρίδη και η απευθείας ανάθεση  με αμοιβή 24.600 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, υπηρεσίας Συμβούλου που  υποχρεωτικά θα έπρεπε να παραδοθεί εντός δύο μηνών, κάτι που μας δίνει μία πολύ ικανοποιητική αμοιβή 12.300 ευρώ  το μήνα, καταδεικνύει και την μεγάλη πίστη του στο στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό της Πόλης…

Αν ως αναγνώστες ρωτάτε πως έγινε η επιλογή  του αναδόχου των υπηρεσιών, η στήλη απλώς πληροφορεί ότι δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία…

Σημασία, όμως, έχει ότι ο κος Παχατουρίδης  δίνει, ως Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, εργασία και παροχές σε πολίτες της Πόλης της Καρδιάς του και μάλιστα με απευθείας Αναθέσεις, εισπράττοντας κατά κανόνα και την ευγνωμοσύνη τους ή τουλάχιστον την αναγνώριση των πράξεών του, όπως  στην περίπτωση της πρόσληψης  στελέχους των «φενταγίν», -των οργανωμένων οπαδών του Ατρομήτου-, τον οποίο προσέλαβε πριν 7 ή 8 χρόνια στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ που διαχειρίζεται ο ΑΣΔΑ με  μηνιαία αμοιβή 2.000 ευρώ και τελικά έγινε και κουμπάρος στον γάμο του…

Δείτε στην συνέχεια  απόσπασμα του συμφωνητικού μεταξύ Προέδρου ΑΣΔΑ (Ανδρέας Παχατουρίδης) και Σπ.Γ.  για την ανάθεση  στον δεύτερο από τον πρώτο της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας».

Φωτό: Παραδοτέο τελικής μελέτης – με 24.600 ευρώ τι θέλατε δηλαδή…  «πράσινο αστικό ή περιαστικό;…»

—————–

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ο οποίος εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Αρκαδίας αρ. 37, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, Δήμαρχο Περιστερίου και θα καλείται στη σύμβαση αυτή «ΑΣΔΑ»

  1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ARCA ………… ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» με διακριτικό τίτλο “ARCA ……… IKE ” η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Κ…….. 8, ΤΚ: 12136, Α.Φ.Μ. 800….., Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γ….. ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΔΤ: AK 15…..) και θα καλείται στη σύμβαση αυτή «αντισυμβαλλόμενος»

Έχοντας υπόψη:

…[…]…

Την υπ. αριθμ. πρωτ. 2653/25-05-2022 έγκριση σχεδίου σύμβασης της Υπηρεσίας: “Υποστήριξης του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων δικαιούχων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ” που αφορά στο Υποέργο 10: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας» (Κωδ. Πράξης ΟΠΣ: 5032647), από το Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

  1. Ο Πρόεδρος αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο, για λογαριασμό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2108/29-04-2022 προσφορά του, ποσού 24.600,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 5.904,00 €).
  2. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
  3. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί εντός 02 (δύο) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, έως και την 29/07/2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 03/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, καθώς και με την υπ. αριθμ. 1227/11-03-2022 έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αυτής. Αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκτελέσει εγκαίρως, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του κυρώσεις.

Για όποιον θέλει να δει το σχετικό έγγραφο, ας το αναζητήσει στο διαδίκτυο και ειδικότερα στο διαύγεια του ΑΣΔΑ με ΑΔΑ: Ψ186ΟΡΕΓ-ΨΚΩ

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged