Δήμος Περιστερίου: 23.994 ευρώ για προμήθεια, με απευθείας ανάθεση συνθετικού υλικού εδαφοκάλυψης (απόφαση)

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συνθετικού υλικού εδαφοκάλυψης κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής…. έναντι του ποσού 19.350,00€ προ Φ.Π.Α. 24% και με συνολικό ποσό 23.994,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)

———————

Έχοντας υπόψη:

  • Την αριθμ. οικ.23342/20-5-2022 (ΑΔΑ: 9862ΩΞ2-ΓΣΝ) απόφαση Αντιδημάρχου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 16/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, καθώς και του τρόπου ανάθεσης.
  • Την αναγκαιότητα της προμήθειας συνθετικού υλικού εδαφοκάλυψης κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
  • Την αριθμ. οικ.23351/20-5-2022 πρόσκληση Αντιδημάρχου προς την εταιρεία «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» περί υποβολής προσφοράς.
  • Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με την οποία προσκομίστηκαν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συνθετικού υλικού εδαφοκάλυψης κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στην εταιρία: «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με στοιχεία επικοινωνίας Αγ. Δημητρίου 170, Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 17341, E-mail: [email protected] ΤΗΛ:2109322234 ΑΦΜ:999308989 Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, έναντι του ποσού 19.350,00€ προ Φ.Π.Α. 24% και με συνολικό ποσό 23.994,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)

Μοιραστείτε το:
Tagged