Δίνοντας Χρήμα, φυσικά όχι δικό τους…. αλλά Δημοτικό… σε «ανίδεους»…

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Σε δήμο, πολύ μεγάλο δήμο της Δυτικής Αθήνας, με  πολύ δημιουργικό  πρόσωπο για δήμαρχο, υπάρχει η τάση να «μοιράζεται» το δημοτικό χρήμα, σε  συγκεκριμένους σταθερούς και διαχρονικούς προμηθευτές… Η επιλογή των προμηθευτών που κατά 95-99% δεν έχουν έδρα τον συγκεκριμένο δήμο, είναι τόσο σταθερή και επαναλαμβανόμενη που θυμίζει Λίστα του ΑΣΕΠ, στην οποία μάλιστα  σπάνια εντάσσεται κάποιο νέο πρόσωπο ή εταιρία… σε σημείο μάλιστα που να υπάρχουν αναθέσεις, -κατά κανόνα απευθείας και χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία-, σε εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα-επαγγελματίες που δεν έχουν το επαγγελματικό αντικείμενο για το οποίο  τους ανατίθενται επ’αμοιβή εργασίες…

Για να γίνει κατανοητό, του τι συμβαίνει είναι σαν να προσλαμβάνεται «θεραπευτής-μασέρ» για τα υδραυλικά του σπιτιού. Και ας μην νομίζει ο αναγνώστης ότι πρόκειται για  μικροαναθέσεις…. Συνήθως τα ποσά που προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις  είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ξεκινώντας από 18.000 ευρώ και φθάνοντας  σε παράλληλες συμβάσεις τα 28-55.000 και βάλε ευρώ…

Σήμερα η στήλη σας παρουσιάζει το απόσπασμα μίας τέτοιας απόφασης  με την οποία γίνεται  απευθείας ανάθεση έναντι αμοιβής 18.960 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 23.503,2 ευρώ με ΦΠΑ για  τον χειρισμό και τη λειτουργία των υπαρχόντων ηχητικών και φωτιστικών εξοπλισμών των θεάτρων του Δήμου…

Δύο τα ιδιαίτερα της συγκεκριμένης απόφασης: α) Η εταιρία  στην οποία δόθηκε η σχετική αμοιβή, δεν είχε  το γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο «του χειρισμού και της λειτουργίας ηχητικών φωτιστικών εξοπλισμών θεάτρων» και β) κατά την διάρκεια  του χρονικού διαστήματος για το οποίο υπήρξε  η απευθείας ανάθεση, υπήρξαν και άλλες αναθέσεις, απευθείας μάλιστα για  το ίδιο αντικείμενο εργασίας, σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα…

Το απόσπασμα της απόφασης

«Λειτουργία και χειρισμός των υπαρχόντων ηχητικών και φωτιστικών εξοπλισμών των θεάτρων μας για το έτος 2….

…[…]…

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

α) Την ανάθεση του χειρισμού και της λειτουργίας των υπαρχόντων ηχητικών και φωτιστικών εξοπλισμών των θεάτρων μας το έτος 2….. στην εταιρεία ………… A.E. (ΑΦΜ: ……, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών), με το ποσό των 18.960,00€ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά της οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση.

β) Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών.»

*Για την ιστορία, η σχετική απόφαση είναι προηγούμενου έτους… και όχι του τρέχοντος, έχει μάλιστα δημοσιευθεί στο Διαύγεια…

Η στήλη δεν έχει κανένα σχόλιο για τα ποιο πάνω αναφερόμενα και καλεί τους αναγνώστες να βγάλουν δίκαια μόνοι τους τα συμπεράσματα τους…

Όχι, ακόμη δεν ξέρει την διαδικασία για το πώς οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά (παρά τις προσπάθειες της  δεν κατέστι δυνατό να αποκτήσει  πληροφορίες για αυτό το θέμα) για τέτοιες ανάγκες του συγκεκριμένου δήμου… Μπορεί, όμως να πληροφορήσει τους αναγνώστες ότι η συγκεκριμένη εταιρία που έλαβε την απευθείας ανάθεση, είναι διαχρονικός  πλέον συνεργάτης-προμηθευτής  του αναφερόμενου δήμου, με τις αναθέσεις να  έχουν αυξητικό αριθμό και  πρόβλεψη αμοιβών από έτος σε έτος….

Μετά από τη ανάθεση αυτή, η συγκεκριμένη εταιρία, για άγνωστους λόγους δεν έλαβε  άλλες για το ίδιο επαγγελματικό αντικείμενο.

«Διογένης ο Αιρετικός»…

Μοιραστείτε το:
Tagged