ΔΕΠΑ Δήμου Περιστερίου: Διαγωνισμοί για την ανάθεση της Λειτουργίας 5 Εργαστηρίων της με συνολικό προϋπολογισμό 268.708 ευρώ

Δήμοι Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Σε διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων που αφορούν της οργάνωση, επιμέλεια και λειτουργία πέντε (5) εργαστηρίων της με συνολικό προϋπολογισμό 268.708 ευρώ, η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ), ενώ για τα υπόλοιπα που λειτουργεί επιλέχθηκε  σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία η «Απευθείας Ανάθεση» σε διαχρονικό συνεργάτη  της δημοτικής επιχείρησης…

Δεν είναι  γνωστό για ποιο λόγο υπάρχει η διαφοροποίηση   για τις αναθέσεις  στα εργαστήρια που λειτουργεί η ΔΕΠΑΔΠ, σε ιδιώτες εργολάβους (απευθείας αναθέσεις και διαγωνισμοί), αν και γνώστες  των δημόσιων και δημοτικών οικονομικών και των διαδικασιών  ανάθεσης έργων και υπηρεσιών εκτιμούν ότι τα ποσά των προϋπολογισμών κάθε ανάθεσης, καθορίζει και τον τρόπο και τις διαδικασίες που ο αναθέτων φορέας μπορεί να την κάνει…

Ειδικότερα η ΔΕΠΑΔΠ, σύμφωνα με στοιχεία που αναρτώνται στο Διαύγεια του Δήμου Περιστερίου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς  για την ανάθεση «της οργάνωσης, επιμέλειας και λειτουργίας» των:

  • Εργαστήριο Αγγειοπλαστικής – Κεραμικής Προκήρυξη – ΑΔΑ: 6ΝΖ5ΟΕΠΝ-Ω39 – εκτιμώμενη αξία 42.408,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – διάστημα  υποχρέωσης παροχής υπηρεσίας από 01/09/2022 έως 31/07/2023 – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 29/07/2022, και ώρα 17:00 μ.μ.
  • Εργαστήρια Ζωγραφικής – Αγγειογραφίας Προκήρυξη – ΑΔΑ: 6ΒΡΖΟΕΠΝ-ΡΘΞ – εκτιμώμενη αξία 50.220,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – διάστημα υποχρέωσης παροχής υπηρεσίας από 01/09/2022 έως 31/07/2023- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 29/07/2022, και ώρα 17:00 μ.μ.
  • Εργαστήρια Θεάτρου – Προκήρυξη – ΑΔΑ:  6ΒΡΖΟΕΠΝ-ΡΘΞ – εκτιμώμενη αξία 55.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – διάστημα  υποχρέωσης παροχής υπηρεσίας από 01/09/2022 έως 31/07/2023- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 29/07/2022, και ώρα 17:00 μ.μ.
  • Εργαστήριο Κεντικής Ραπτικής – Προκήρυξη – ΑΔΑ: ΨΤΡ3ΟΕΠΝ-Γ7Ξ  – διάστημα  υποχρέωσης παροχής υπηρεσίας από 01/09/2022 έως 31/07/2023 – εκτιμώμενη αξία 42.160,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 29/07/2022, και ώρα 17:00 μ.μ.
  • Εργαστήριο Λαϊκών χορών – Προκήρυξη – ΑΔΑ: 90ΩΝΟΕΠΝ-Β6Θ- εκτιμώμενη αξία 78.120,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) – διάστημα  υποχρέωσης παροχής υπηρεσίας από 01/09/2022 έως 31/07/2023- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 29/07/2022, και ώρα 17:00 μ.μ.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η Περίληψη θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://www.peristeri.gr»

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε ανάθεσης βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.)

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το ποσό αναφέρεται στην διακήρυξη .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 29/07/2022, και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Χρόνος ισχύος προσφοράς: Οκτώ -8- μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Παροχή διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι -6- ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για τα υπόλοιπα εργαστήρια, όπως και τους «κρυφούς διορισμούς» στα συγκεκριμένα προγράμματα ή αν θέλετε στα εργαστήρια της ΔΕΠΑΔΠ, σε επόμενο δημοσίευμα, όταν και εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι αναθέσεις  για την «Οργάνωση, Επιμέλεια και Λειτουργία» τους.

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged