Διορίσθηκε με πλαστογραφημένο Πτυχίο, ανευρέθει και απολύεται (Δικαστική Απόφαση)

Γεγονότα
Μοιραστείτε το:

Πλαστογραφία βαθμού πτυχίου και ανάκληση διορισμού υπαλλήλου (ΤρΔΕφΠατρών 22/2022). Είχε πλαστογραφήσει τον βαθμό του πτυχίου της  σε 19 και 8/11, αντί του πραγματικού 16 και 4/11.

Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου δημοσίου νοσοκομείου λόγω παράνομης επιλογής η οποία έλαβε χώρα με δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της πλάνης της Διοίκησης από τον υπάλληλο

—————

Απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης απόφασης περί ανάκλησης του διορισμού δημοσίου υπαλλήλου λόγω παράνομης επιλογής, η οποία έλαβε χώρα με δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της πλάνης της Διοίκησης από τον υπάλληλο και, ειδικότερα, με πλαστογραφία του πτυχίου ως προς τον βαθμό (ΤρΔΕφΠατρών 22/2022).Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η ανάκληση διορισμού υπαλλήλου, ο οποίος προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία, είναι, καταρχάς, υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισμό. Τούτο δικαιολογείται όχι μόνο από τη μέριμνα του νομοθέτη για την αποκατάσταση της σοβαρά διαταραχθείσας νομιμότητας, καθώς και των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας των πολιτών κατά την επιλογή τους προς πλήρωση των δημόσιων θέσεων, αλλά και εξαιτίας των σοβαρών ενδείξεων ότι ο διορισθείς στερείται του αναγκαίου για υπάλληλο ήθους. Εξάλλου, η δόλια συμπεριφορά του τού στερεί, καταρχάς, την προσδοκία για διατήρηση της θέσης του.Κάμψη των ανωτέρω θα ήταν δυνατόν να υπάρξει σε όλως εξαιρετικές  περιπτώσεις, όπου η παρέλευση ιδιαιτέρως μακρού χρόνου από τον διορισμό σε συνδυασμό με τις λοιπές περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, όπως οι ιδιάζουσες συνθήκες της προσωπικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, θα καθιστούσαν την ανάκληση αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας, υπό το φως της οποίας πρέπει να ερμηνεύεται και η σχετική διάταξη του άρθρου 20 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007).Εν προκειμένω, το δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών περιλαμβάνει σαφή, εμπεριστατωμένη και επαρκή αιτιολογία ως προς το ζήτημα της δόλιας ή μη πρόκλησης ή υποβοήθησης της πλάνης της Διοίκησης εκ μέρους της. Συγκεκριμένα, στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι η αιτούσα υπέβαλε σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πλαστογραφημένο τίτλο σπουδών με βαθμολογία 19 και 8/11, του οποίου γνώριζε την πλαστότητα, καθώς δεν μπορούσε να αγνοεί την πραγματική βαθμολογία της (16 και 4/11), η οποία αποτελούσε τον μέσο όρο έντεκα μαθημάτων στα οποία είχε πολύ κατώτερες επιδόσεις, ότι ουδέποτε προσκόμισε το πρωτότυπο πτυχίο της και ότι ήταν η μόνη που είχε συμφέρον να χρησιμοποιήσει για τον διορισμό της, αντί του κατά τα ανωτέρω πρωτοτύπου τίτλου σπουδών, το πτυχίο του προαναφερόμενου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. με την πλαστογραφημένη βαθμολογία.Οι δε εξηγήσεις της ότι δεν είχε συμμετοχή σε καμία έκνομη ενέργεια, ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ανωτέρω ασυμφωνία και ότι το πρωτότυπο πτυχίο της είχε καταστραφεί από πλημμύρα κρίθηκαν ως μη πειστικές.Ακολούθως, απορριπτέος ως αβάσιμος κρίθηκε ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι δεν της παρασχέθηκε προσηκόντως το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης ως προς την δόλια εκ μέρους της πρόκληση ή υποβοήθηση της παρανομίας. Το δικαστήριο επεσήμανε ότι το έγγραφο, με το οποίο η αιτούσα κλήθηκε να παράσχει εξηγήσεις, περιλάμβανε όλα τα απαιτούμενα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της στοιχεία και προσδιόριζε ως επαπειλούμενο μέτρο την κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.3528/2007 ανάκληση του διορισμού της αιτούσας, με αναλυτική αναγραφή του περιεχομένου της διάταξης αυτής.Περαιτέρω, η αιτούσα προέβαλε ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, επικαλούμενη σοβαρά οικονομικά προβλήματα της οικογένειάς της καθώς και προβλήματα υγείας. Το δικαστήριο, ωστόσο, ενόψει της εκ δόλου χρήσης εκ μέρους της παραποιημένου τίτλου σπουδών προς επίτευξη διορισμού, έκρινε ότι η Διοίκηση είχε υποχρέωση και όχι διακριτική ευχέρεια, να ανακαλέσει την πράξη διορισμού της αιτούσας, με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα εφαρμογής των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Απόσπασμα απόφασης

Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει ακυρότητας, διότι δεν περιλαμβάνει σαφή, εμπεριστατωμένη και επαρκή αιτιολογία ως προς το ζήτημα της δόλιας ή μη πρόκλησης ή υποβοήθησης της πλάνης της Διοίκησης εκ μέρους της. Ειδικότερα, προβάλλει ότι δεν διαπιστώθηκε ότι η ίδια γνώριζε ότι το πτυχίο που της παραδόθηκε και χρησιμοποίησε για τον διορισμό της ήταν πλαστό και αποδίδει την πλαστογράφηση του σε παράνομη μεθόδευση του ανωτέρω ιδιωτικού Τ.Ε.Ε., το οποίο, ενώ απέστειλε στην Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το γνήσιο απολυτήριο της με την πραγματική βαθμολογία, πλαστογράφησε το πτυχίο που της παρέδωσε αποσκοπώντας στην δημιουργία εικόνας εκπαιδευτηρίου με απόφοιτους υψηλών επιδόσεων.Επειδή, στην προσβαλλόμενη απόφαση περιλαμβάνεται εκτενής αναφορά διαπιστώσεων που αποδεικνύουν την υπαίτια συμπεριφορά της αιτούσας και συγκεκριμένα ότι αυτή υπέβαλε σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πλαστογραφημένο τίτλο σπουδών με βαθμολογία 19 και 8/11, του οποίου γνώριζε την πλαστότητα, καθώς δεν μπορούσε να αγνοεί την πραγματική βαθμολογία της (16 και 4/11), η οποία αποτελούσε τον μέσο όρο έντεκα μαθημάτων στα οποία είχε πολύ κατώτερες επιδόσεις, ότι ουδέποτε προσκόμισε το πρωτότυπο πτυχίο της, το οποίο είχε εκδοθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας μετά από εξετάσεις με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο (άρθρο 2 παρ. 5 ν. 2640/1998, ΦΕΚ Α’206) και ότι ήταν η μόνη που είχε συμφέρον να χρησιμοποιήσει για τον διορισμό της, αντί του κατά τα ανωτέρω πρωτοτύπου τίτλου σπουδών, το πτυχίο του προαναφερόμενου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. με την πλαστογραφημένη βαθμολογία, ενώ οι εξηγήσεις της ότι δεν είχε συμμετοχή σε καμία έκνομη ενέργεια, ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ανωτέρω ασυμφωνία και ότι το πρωτότυπο πτυχίο   της είχε καταστραφεί από πλημμύρα κρίθηκαν ως μη πειστικές. Με το ανωτέρω περιεχόμενο η προσβαλλόμενη απόφαση παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη ως προς την δόλια χρήση εκ μέρους της αιτούσας πλαστού τίτλου σπουδών για την επίτευξη διορισμού, όσα δε αντίθετα αυτή υποστηρίζει πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ενόψει δε του ότι η αιτούσα προκάλεσε δολίως την πλάνη του αρμοδίου οργάνου ως προς την επιλογή της στην επίμαχη θέση -την οποία δεν θα είχε καταλάβει αν είχε συνυπολογισθεί η πραγματική βαθμολογία του πτυχίου της- η πράξη του διορισμού της κατά τους ορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3528/2007 καθίσταται παράνομη και ανακλητή.

—————-

Η απόφαση επί της υπόθεσης, όπως δημοσιεύθηκε στο dsanet.gr.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

ΤρΔΕφ(Ακ)Πατρών 22/2022 / ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου νπδδ – Παράνομη επιλογή – Πλαστογραφία πτυχίου -.

Ανάκληση διορισμού δημοσίου υπαλλήλου λόγω παράνομης επιλογής η οποία έλαβε χώρα με δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της πλάνης της Διοίκησης από τον υπάλληλο. Πλαστογραφία πτυχίου ως προς τον βαθμό. Απόρριψη αίτησης ακυρώσεως της αποφάσεως περί ανακλήσεως του διορισμού.

 (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

———————–

Αριθμός απόφασης: Α22/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΤΜΗΜΑ Γ’

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του (αίθουσα Κακουργιοδικείου του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών) στις 15 Οκτωβρίου 2021, με δικαστές τις: Χρυσάνθη Χριστοδούλου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Δήμητρα Μπανιά και Φερενίκη Φλωράτου, Εφέτες Δ.Δ. και γραμματέα την Αναστασία Θανοπούλου, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως με αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης ΑΚ./2.6.2021,

της ., κατοίκου Πύργου, οδός ., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου (Πατρών) Κωνσταντίνου Λέων, κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών» (Ο Άγιος Ανδρέας), που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου (Πατρών) Βασιλείου Γαλανόπουλου.

Η υπόθεση συζητήθηκε, χωρίς ανάγνωση από την εισηγήτρια, Εφέτη Δ.Δ. Φερενίκη Φλωράτου, της σχετικής εκθέσεως της.

Κατόπιν το Δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αιτούσας που αναφέρθηκε στους λόγους ακύρωσης και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και τον δικηγόρο του καθού ν.π.δ.δ. που ζήτησε την απόρριψη της.

Μετά την συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Η κρίση του είναι η εξής:

  1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, ποσού 150 ευρώ (βλ. το με αριθμό . ηλεκτρονικό παράβολο σε συνδυασμό με την από 1.6.2021 σχετική απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας).
  2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η αιτούσα επιδιώκει παραδεκτώς την ακύρωση της ./15.12.2020 απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”, με την οποία, κατ’ επανάληψη της κρίσης του μετά την έκδοση των Α14/2019 και Α166/2020 ακυρωτικών αποφάσεων του παρόντος Δικαστηρίου, ανακαλείται και πάλι η ./9.12.2010 απόφαση (ΦΕΚ Γ’ ./2010) περί διορισμού της αιτούσας σε θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Εμφανιστών – Χειριστών του ίδιου Διοικητή, λόγω διαφοράς στην βαθμολογία του πτυχίου που κατέθεσε για το διορισμό της και του ./28.2.2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
  3. Επειδή, ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, ΦΕΚ Α’ 26), ορίζει στο άρθρο 20 παρ. 2 ότι: «Η πράξη διορισμού, που έγινε κατά παράβαση νόμου, ανακαλείται εντός διετίας από τη δημοσίευση της. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η πράξη διορισμού ανακαλείται εάν αυτός που διορίσθηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία ή εάν ο διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 4 και 8 του παρόντος Κώδικα». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, παράνομη και ως εκ τούτου ανακλητή πράξη διορισμού σε προκηρυχθείσα κενή οργανική θέση υπαλλήλου είναι, μεταξύ άλλων, η πράξη που ερείδεται σε παράνομη επιλογή του διορισθέντος υπαλλήλου μεταξύ συνυποψήφιων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για διορισμό στην ίδια προκηρυχθείσα θέση. Περίπτωση παράνομης επιλογής, κατά τα ανωτέρω, συντρέχει και όταν η Διοίκηση εκφέρει την κρίση της περί επιλογής υποψηφίου κατά πλάνη περί τα πράγματα. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν έχει παρέλθει διετία από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού, αρκεί η διαπίστωση της πλάνης της Διοίκησης από την αρμόδια Υπηρεσία για να είναι νόμιμη η έκδοση της πράξεως με την οποία ανακαλείται η πράξη του διορισμού. Αντιθέτως, αν έχει παρέλθει η διετία, για να είναι νόμιμη η ανακλητική πράξη απαιτείται, επιπροσθέτως, να εκφέρει η Διοίκηση κατά νόμιμη διαδικασία και με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία, κρίση, σύμφωνα με την οποία ο διορισθείς προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως την πλάνη της Διοίκησης σε σχέση με την επιλογή του έναντι των συνυποψήφιων του (ΣτΕ 1094/2014, 2740/2005, 2742/2005). Η ανάκληση δε διορισμού υπαλλήλου, ο οποίος προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία, είναι, καταρχάς, υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισμό. Τούτο δικαιολογείται όχι μόνο από τη μέριμνα του νομοθέτη για την αποκατάσταση της σοβαρά διαταραχθείσας νομιμότητας, με τον διορισμό σε θέση υπαλλήλου προσώπου που δεν κατέχει τα νόμιμα προσόντα, καθώς και των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας των πολιτών κατά την επιλογή τους προς πλήρωση των δημόσιων θέσεων, αλλά και εξαιτίας των σοβαρών ενδείξεων ότι ο διορισθείς στερείται του αναγκαίου για υπάλληλο ήθους. Εξάλλου, η δόλια συμπεριφορά του τού στερεί, καταρχάς, την προσδοκία για διατήρηση της θέσης του. Κάμψη των ανωτέρω θα ήταν δυνατόν να υπάρξει σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η παρέλευση ιδιαιτέρως μακρού χρόνου από τον διορισμό σε συνδυασμό με τις λοιπές περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, όπως οι ιδιάζουσες συνθήκες της προσωπικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, θα καθιστούσαν την ανάκληση αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας, υπό το φως της οποίας πρέπει να ερμηνεύεται και η πιο πάνω διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, η Διοίκηση δύναται, εκτιμώντας τις εξαιρετικές περιστάσεις, είτε να μην ανακαλέσει τον διορισμό είτε να τον ανακαλέσει για το μέλλον. Η συνδρομή τέτοιων εξαιρετικών περιστάσεων πρέπει να προβάλλεται κατά τρόπο ορισμένο ενώπιον της Διοίκησης, κατά την έκθεση των απόψεων του υπαλλήλου, με επίκληση και υποβολή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων, εφόσον πάντως δεν πρόκειται για στοιχεία που προκύπτουν, χωρίς αμφισβήτηση, από τον ατομικό του φάκελο (ΣτΕ 280, 281/2020, 2811- 2815/2019).
  4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα έλαβε μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία της .Κ/2009 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ .τ.ΑΣΕΠ/2009) και συνυπέβαλε, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, φωτοαντίγραφο του με αριθ. πρωτ. 258/3.6.2004 πτυχίου Β’ κύκλου σπουδών, ειδικότητας «Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων», του ιδιωτικού Τεχνικού – Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου «.», σύμφωνα με το οποίο φέρεται να αποφοίτησε, κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής Πτυχιακών Εξετάσεων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, με το γενικό βαθμό «άριστα», 19 και 8/11. Στη συνέχεια, διατέθηκε με την ./3.12.2010 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. προς διορισμό στο διάδικο νοσοκομείο (ΦΕΚ Γ’ ./2010) με συνολική βαθμολογία 1.530,35 μονάδες και διορίσθηκε με την ./9.12.2010 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σε θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Εμφανιστών – Χειριστών (ΦΕΚ Γ’ ./2010). Στα πλαίσια ελέγχου που διενεργήθηκε από το διάδικο νοσοκομείο, σχετικά με την νομιμότητα των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων αυτού, περιήλθε στο Τμήμα Προσωπικού του Γ. Ν. Πατρών το με αρ. πρωτ. ./28.2.2014 έγγραφο της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, με το οποίο, μεταξύ άλλων, γνωστοποιήθηκε σχετικά με την αιτούσα ότι: «κατέστη πτυχιούχος Β’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, τομέα Υγείας και Πρόνοιας, του ιδιωτικού Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου “.” στην Πάτρα, κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής Πτυχιακών Εξετάσεων, συσταθείσας με την υπ’ αριθμ. ./10/5/2004 πράξη του Γραφείου Δ/θμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης Ν. Αχαΐας (πράξη απόλυσης 2/2.6.2004), με γενικό βαθμό “Καλώς” Δεκαέξι και Τέσσερα Ενδέκατα (16 και 4/11) (αριθμ. πρωτοκόλλου πτυχίου: ./3.6.2004)» και επισημάνθηκε ότι «ο αναφερόμενος στο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών της ανωτέρω (με αρ. πρωτ. ./3.6/2004) γενικός βαθμός δεν συμφωνεί με αυτόν που προκύπτει από τον έλεγχο του αρχείου μας». Μετά από έγγραφη ενημέρωση της αιτούσας από το καθ’ ου ως προς την ανωτέρω ασυμφωνία, η τελευταία κατέθεσε στην υπηρεσία το με αρ. πρωτ. ./5.5.2014 Αποδεικτικό Πτυχίου της Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, το οποίο εκδόθηκε σε αντικατάσταση του πρωτοτύπου που χάθηκε -όπως η ίδια υποστήριξε με την από 28.4.2014 δήλωση της στην ανωτέρω Διεύθυνση- και έφερε τον βαθμό 16 και 4/11. Ακολούθως, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, αναφερόμενος στα προκύπτοντα ζητήματα της ασυμφωνίας του πτυχίου που είχε καταθέσει για τον διορισμό της με το ανωτέρω έγγραφο της Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Αποδεικτικό Πτυχίου που μεταγενέστερα κατέθεσε, καθώς και στην διάταξη του β’ εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3528/2007 περί ανάκλησης της πράξης διορισμού της, με το ./16.6.2014 έγγραφο του κάλεσε σε ακρόαση την αιτούσα. Η τελευταία υπέβαλε τις από 27.6.2014 έγγραφες εξηγήσεις, με τις οποίες υποστήριξε ότι δεν έχει συμμετοχή σε καμία έκνομη ενέργεια, δεν γνωρίζει τίποτα για την ανωτέρω ασυμφωνία της βαθμολογίας της, ότι το πρωτότυπο πτυχίο της -το οποίο παρέλαβε η ίδια από το Τ.Ε.Ε. “.” και έφερε τον βαθμό 19 και 8/11- καταστράφηκε από πλημμύρα, προσκόμισε δε βεβαίωση του Δήμου Πύργου ότι η κατοικία της μητέρας της υπέστη ζημία στις πλημμύρες της 5ης.2.2012 και αποζημιώθηκε με το ποσό των 500 ευρώ. Περαιτέρω, η Διεύθυνση Προσλήψεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με το ./13.10.2014 έγγραφο, γνωστοποίησε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ότι η αιτούσα είχε καταταγεί στον γενικό πίνακα με εμπειρία της ..Κ/2009 προκήρυξης με συνολική βαθμολογία 1530,35 μονάδες (βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 19 και 8/11: 1084,60 μονάδες, δεύτερος τίτλος συναφών σπουδών: 150 μονάδες, επαγγελματική εμπειρία 34 μηνών: 238 μονάδες, ειδική γραπτή δοκιμασία: 57,75 μονάδες), ενώ με βαθμό τίτλου σπουδών 16 και 4/11, ήτοι 16,36, η εν λόγω υποψήφια θα συγκέντρωνε συνολική βαθμολογία 1345,55 μονάδες (βαθμός βασικού τίτλου σπουδών: 899,80 μονάδες, τίτλος συναφών σπουδών: 150 μονάδες, επαγγελματική εμπειρία 34 μηνών: 238 μονάδες και ειδική γραπτή δοκιμασία: 57,75 μονάδες) και θα παρέμενε σε μη επιλέξιμη σειρά, εφόσον υποψήφιοι με βαθμολογία ίση ή μικρότερη των 1346 μονάδων δεν διετέθησαν προς διορισμό, διότι οι προκηρυχθείσες θέσεις είχαν καλυφθεί από υποψήφιους που προτάσσονταν, βάσει των προσόντων και των κριτηρίων που αποδείκνυαν. Κατόπιν αυτών εκδόθηκε η ./16.2.2015 απόφαση του Διοικητή του ανωτέρω νοσοκομείου, με την οποία ανακλήθηκε η ./9.12.2010 πράξη διορισμού της αιτούσας, λόγω διαφοράς στην βαθμολογία του πτυχίου που κατέθεσε για το διορισμό της και του ./28.2.2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που διενήργησε τον έλεγχο. Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με την Α14/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, λόγω μη επαρκούς αιτιολογίας, ως προς την δόλια πρόκληση ή συμμετοχή της αιτούσας στην πλάνη της Διοίκησης και η υπόθεση αναπέμφθηκε στο διάδικο νοσοκομείο για νέα νομίμως αιτιολογημένη κρίση. Σε εκτέλεση της ακυρωτικής αυτής απόφασης ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, εξέδωσε την ./30.10.2019 απόφαση, περί της εκ νέου ανάκλησης της ανωτέρω πράξης διορισμού της αιτούσας, η οποία επίσης ακυρώθηκε με την Α166/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, λόγω της παράλειψης της Διοίκησης να εκφέρει κρίση σχετικά με την πρόκληση – συμβολή ή μη της αιτούσας με υπαίτια απατηλή ενέργεια στην πλάνη που οδήγησε στο διορισμό της. Σε εκτέλεση της τελευταίας αυτής ακυρωτικής απόφασης του Δικαστηρίου, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με την προσβαλλόμενη απόφαση αποφάσισε και πάλι την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης διορισμού της αιτούσας, με την αιτιολογία «ανακαλείται η υπ’ αριθ…/9.12.2010 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών … που αφορά στον διορισμό της υπαλλήλου του Γ.Ν. Πατρών … λόγω διαφοράς στην βαθμολογία του πτυχίου του Ιδιωτικού Τεχνικού – Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου “.” που κατέθεσε για τον διορισμό της στο Γ.Ν. Πατρών και του υπ’ αριθ. Φ../28.2.2014 εγγράφου της Δ/σης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που διενήργησε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα ο διορισμός που έλαβε χώρα να είναι παράνομος γιατί στηρίχθηκε στην εσφαλμένη κατάταξη της και την ανάδειξη της ως επιτυχούσας για τον διορισμό της λόγω πλάνης, ως προς τον βαθμό του τίτλου σπουδών της, ο οποίος εμφανιζόταν στο κατατεθέν εκ μέρους της πτυχίο με τον βαθμό 19 και 8/11 αντί του ορθού 16 και 4/11 … ως υποψήφια στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. με βάση την πραγματική συνολική βαθμολογία (υπολογιζόμενη με τον αληθινό βαθμό 16 και 4/11) αυτή δεν θα μπορούσε να διορισθεί στο Νοσοκομείο, καθότι οι υποψήφιοι με βαθμολογία ίση ή μικρότερη των πραγματικών μονάδων της, δεν ήταν διαθέσιμοι προς διορισμό … Κατά την κρίση μας δε, έχοντας υπόψη μας το σύνολο του φακέλου που έχει σχηματισθεί, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ποινικής δικογραφίας, η . προκάλεσε με υπαίτια απατηλή ενέργεια της την πλάνη που οδήγησε στον διορισμό της, καθώς όταν έλαβε μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία της .Κ/2009 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. … συνυπέβαλε, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, πλαστογραφημένο έγγραφο – τίτλο σπουδών σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, θεωρημένο την 25.8.2007 από το ΚΕΠ Πύργου, ήτοι φωτοαντίγραφο του με αριθ. πρωτ. ./3.6.2004 πτυχίου Β’ κύκλου σπουδών,   ειδικότητας “Βοηθών  Αντινολόγων Εργαστηρίων” του ιδιωτικού Τεχνικού – Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου “.”, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να αποφοίτησε, κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής Πτυχιακών Εξετάσεων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, με τον γενικό βαθμό “άριστα” 19 και 8/11, ως μέσο όρο εξέτασης έντεκα (11) μαθημάτων, αντί του ορθού “καλώς” δεκαέξι και τέσσερα ενδέκατα (16 και 4/11), το δε θεωρημένο αυτό φωτοαντίγραφο πλαστού όμως πτυχίου χρησίμευσε ως υποκατάστατο πρωτοτύπου. Η κατάρτιση του πλαστού εγγράφου ήταν προφανώς εν γνώσει της ., καθώς βεβαίως γνώριζε τον αληθινό βαθμό του πτυχίου της, το οποίο της είχε χορηγηθεί και παραδοθεί εν πρωτοτυπώ από την ανωτέρω σχολή ήδη από το έτος 2004, η δε ψευδής αναγραφή των λέξεων και των αριθμών που αφορούν στον βαθμό του πτυχίου της ήταν προφανής εξ αυτού του λόγου. Η . γνώριζε λοιπόν ότι είχε λάβει διαφορετικό βαθμό στο πτυχίο της, είχε δε σκοπό να παραπλανήσει τα αρμόδια για τον διορισμό της όργανα, καθώς ο βαθμός του πτυχίου ελαμβάνετο υπόψη για την βαθμολογία που επέτυχε, σε σχέση με την επιλογή της έναντι των συνυποψήφιων της, προκειμένου να διοριστεί σε θέση στην οποία δεν θα διοριζόταν αν δεν είχε τον βαθμό αυτό. Ήταν δε η μόνη που είχε συμφέρον να χρησιμοποιήσει το πλαστό αυτό πτυχίο και οι ισχυρισμοί που προέβαλε με τις από 27.6.2014 έγγραφες εξηγήσεις … με τις οποίες υποστήριξε ότι δεν είχε συμμετοχή σε καμία έκνομη ενέργεια, ότι δεν γνώριζε έως τότε τίποτα για την ανωτέρω ασυμφωνία της βαθμολογίας της, ότι το πρωτότυπο πτυχίο της, στο οποίο δήθεν αναγραφόταν η βαθμολογία “άριστα 19 και 8/11” είχε καταστραφεί από πλημμύρα που συνέβη μεταγενέστερα της υποβολής αντιγράφου στο Α.Σ.Ε.Π., το έτος 2012, ότι της είχε παραδοθεί από τις σχολές, αφού εξεδόθη από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, είναι προφανώς αναληθείς. Τούτο δε, διότι γνώριζε για την ασυμφωνία της βαθμολογίας, καθώς το πρωτότυπο πτυχίο της με την αληθινή βαθμολογία της είχε παραδοθεί και είναι προφανής η τόσο μεγάλη διαφορά στην βαθμολογία σε οποιονδήποτε λαμβάνει πτυχίο το οποίο και θα χρησιμοποιήσει για την επαγγελματική του αποκατάσταση, δοθέντος ότι ο συνολικός βαθμός του πτυχίου αποτελεί τον μέσο όρο περισσοτέρων μαθημάτων στα οποία είχε πολύ κατώτερες επιδόσεις, όπως πολύ καλά γνώριζε. Ούτε βεβαίως αιτιολογεί πειστικά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πως βρέθηκε στην κατοχή της το πλαστό αντίγραφο πτυχίου, του οποίου έκανε χρήση, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει το πτυχίο και αναγράφει τον συνολικό βαθμό ως μέσο όρο των επιμέρους μαθημάτων, των οποίων η αναλυτική βαθμολογία είναι η αληθινή, όπως προκύπτει από την επικυρωμένη από την υπάλληλο της Διεύθυνσης σχετική πράξη αναλυτικής βαθμολογίας που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας (αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου ./20.3.2015)». Τέλος, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της αιτούσας για πλαστογραφία και απάτη για μεν την πρώτη πράξη τέθηκε στο αρχείο λόγω παραγραφής με το ./5.11.2019 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, για δε την δεύτερη έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής με το 633/2019 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών.
  5. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει ακυρότητας, διότι δεν περιλαμβάνει σαφή, εμπεριστατωμένη και επαρκή αιτιολογία ως προς το ζήτημα της δόλιας ή μη πρόκλησης ή υποβοήθησης της πλάνης της Διοίκησης εκ μέρους της. Ειδικότερα, προβάλλει ότι δεν διαπιστώθηκε ότι η ίδια γνώριζε ότι το πτυχίο που της παραδόθηκε και χρησιμοποίησε για τον διορισμό της ήταν πλαστό και αποδίδει την πλαστογράφηση του σε παράνομη μεθόδευση του ανωτέρω ιδιωτικού Τ.Ε.Ε., το οποίο, ενώ απέστειλε στην Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το γνήσιο απολυτήριο της με την πραγματική βαθμολογία, πλαστογράφησε το πτυχίο που της παρέδωσε αποσκοπώντας στην δημιουργία εικόνας εκπαιδευτηρίου με απόφοιτους υψηλών επιδόσεων.
  6. Επειδή, στην προσβαλλόμενη απόφαση περιλαμβάνεται εκτενής αναφορά διαπιστώσεων που αποδεικνύουν την υπαίτια συμπεριφορά της αιτούσας και συγκεκριμένα ότι αυτή υπέβαλε σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πλαστογραφημένο τίτλο σπουδών με βαθμολογία 19 και 8/11, του οποίου γνώριζε την πλαστότητα, καθώς δεν μπορούσε να αγνοεί την πραγματική βαθμολογία της (16 και 4/11), η οποία αποτελούσε τον μέσο όρο έντεκα μαθημάτων στα οποία είχε πολύ κατώτερες επιδόσεις, ότι ουδέποτε προσκόμισε το πρωτότυπο πτυχίο της, το οποίο είχε εκδοθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας μετά από εξετάσεις με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο (άρθρο 2 παρ. 5 ν. 2640/1998, ΦΕΚ Α’206) και ότι ήταν η μόνη που είχε συμφέρον να χρησιμοποιήσει για τον διορισμό της, αντί του κατά τα ανωτέρω πρωτοτύπου τίτλου σπουδών, το πτυχίο του προαναφερόμενου ιδιωτικού Τ.Ε.Ε. με την πλαστογραφημένη βαθμολογία, ενώ οι εξηγήσεις της ότι δεν είχε συμμετοχή σε καμία έκνομη ενέργεια, ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ανωτέρω ασυμφωνία και ότι το πρωτότυπο πτυχίο της είχε καταστραφεί από πλημμύρα κρίθηκαν ως μη πειστικές. Με το ανωτέρω περιεχόμενο η προσβαλλόμενη απόφαση παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη ως προς την δόλια χρήση εκ μέρους της αιτούσας πλαστού τίτλου σπουδών για την επίτευξη διορισμού, όσα δε αντίθετα αυτή υποστηρίζει πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ενόψει δε του ότι η αιτούσα προκάλεσε δολίως την πλάνη του αρμοδίου οργάνου ως προς την επιλογή της στην επίμαχη θέση -την οποία δεν θα είχε καταλάβει αν είχε συνυπολογισθεί η πραγματική βαθμολογία του πτυχίου της- η πράξη του διορισμού της κατά τους ορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3528/2007 καθίσταται παράνομη και ανακλητή.
  7. Επειδή, περαιτέρω, η αιτούσα προβάλλει ότι δεν της παρασχέθηκε προσηκόντως το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματος και 6 του ν 2690/1999, διότι κλήθηκε για παροχή εξηγήσεων μόνο ως προς την προκύπτουσα διαφορά της βαθμολογίας της και όχι ως προς την δόλια εκ μέρους της πρόκληση ή υποβοήθηση της παρανομίας. Ωστόσο, το ./16.6.2014 έγγραφο του καθού, με το οποίο η αιτούσα κλήθηκε να παράσχει εξηγήσεις και να διατυπώσει τις απόψεις της, περιλάμβανε όλα τα απαιτούμενα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της στοιχεία, καθώς ανέφερε κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα και προσδιόριζε ως επαπειλούμενο μέτρο την κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 εδαφ. β του ν.3528/2007 ανάκληση του διορισμού της αιτούσας, με αναλυτική αναγραφή του περιεχομένου της ανωτέρω διάταξης (πρβλ. ΣτΕ 496/2010 σκ. 7). Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση τηρήθηκε ο ουσιώδης τύπος του δικαιώματος ακρόασης της αιτούσας, σύμφωνα με την ρυθμιζόμενη από το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 διαδικασία και ο ανωτέρω λόγος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
  8. Επειδή, περαιτέρω, προβάλλεται ότι υφίσταται στο πρόσωπο της αιτούσας τεκμήριο αθωότητας, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, καθώς στην προκειμένη περίπτωση δεν έλαβε χώρα καμία πειθαρχική ή άλλη σχετική διαδικασία, ενώ έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της. Ο λόγος αυτός είναι επίσης απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3584/2007, για την ανάκληση παράνομου διορισμού υπαλλήλου, ο οποίος έχει προκαλέσει δολίως ή υποβοηθήσει την παρανομία, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί άσκηση ποινικής δίωξης για το στοιχειοθετούμενο αδίκημα ούτε σχετική καταδίκη με απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Εξάλλου, στην περίπτωση αυτή δεν κινείται πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του υπαλλήλου, όπως φαίνεται να υπολαμβάνει η αιτούσα, αλλά εφαρμόζεται η προαναφερόμενη διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή κινείται αμέσως και ολοκληρώνεται η διαδικασία ανακλήσεως του διορισμού του.
  9. Επειδή, τέλος, η αιτούσα με το από 22.10.2021 υπόμνημα της προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση. Επικαλείται, επίσης, ότι η οικογένεια της -που αποτελείται από τον σύζυγο της και δύο γιους, ο μεγαλύτερος από τους οποίους είναι φοιτητής στην Πάτρα και ο μικρότερος μαθητής της Γ’ Λυκείου- αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς η ίδια έχει μηδενικούς προσωπικούς πόρους και οι ανάγκες τους καλύπτονται αποκλειστικά από τον μισθό του συζύγου της, ο οποίος, όπως και η ίδια, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών προσκομίζει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Πύργου, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 της ΑΑΔΕ με δηλωθέντα μόνο από τον σύζυγο της εισοδήματα ύψους 14.221,08 ευρώ, την από 19.10.2021 δήλωση της ΑΑΔΕ για μίσθωση κατοικίας από τον σύζυγο της έναντι μηνιαίου μισθώματος 180 ευρώ, την από 7/10/2021 ιατρική βεβαίωση της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, ότι ο τελευταίος υπέστη οξύ κατώτερο έμφραγμα μυοκαρδίου τον Σεπτέμβριο του 2021 και υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική, σύμφωνα με την από 4.9.2021 έκθεση καθετηριασμού του Καρδιολογικού Τμήματος του Π.Γ.Ν. Πατρών και την από 17.9.2021 μαγνητική τομογραφία κάτω κοιλίας της “ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ Α.Ε.” ότι η αιτούσα παρουσιάζει ευμέγεθες μόρφωμα μήτρας, το οποίο αποδίδεται σε εκφυλισμένο ινομύωμα. Ο λόγος αυτός, όμως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην 3η σκέψη της παρούσας, η αιτούσα όταν κλήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της ενώπιον της Διοίκησης δεν προέβαλε με επίκληση και υποβολή των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της εξαιρετικές περιστάσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι η ανάκληση του διορισμού της συνιστά μέτρο που παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, ενώ εξάλλου, η συνδρομή τέτοιων εξαιρετικών περιστάσεων δεν προκύπτει ότι συνάγεται από τον ατομικό διοικητικό της φάκελο. Εξάλλου, ενόψει της εκ δόλου χρήσης εκ μέρους της παραποιημένου τίτλου σπουδών προς επίτευξη διορισμού, η Διοίκηση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην σκέψη 3 της παρούσας, είχε υποχρέωση και όχι διακριτική ευχέρεια, να ανακαλέσει την πράξη διορισμού της αιτούσας, με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα εφαρμογής των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.
  10. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, το παράβολο που καταβλήθηκε από την αιτούσα να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 36 παρ. 4 π.δ. 18/1989) αλλά, κατ’ εκτίμηση, των περιστάσεων, η τελευταία να απαλλαγεί από τα δικαστικά έξοδα του καθού (άρθρα 50 του ν. 3659/2008 και 275 παρ. 1, 4 και 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Απαλλάσσει την αιτούσα από τα δικαστικά έξοδα του καθού.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Πάτρα στις 20.1.2022 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στις 17.2.2022 σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Την 11/3/2022

ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΦΛΩΡΑΤΟΥ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Πηγή: lawspot.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged