ΕΛΣΤΑΤ & ΑΠΔΠΧ: Βγήκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 120 μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και σε ΑΠΔΠΧ

Γεγονότα
Μοιραστείτε το:

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Αναλυτικά οι θέσεις:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν δεκατρείς (113) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
 • ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ,
 • ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ,
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ),
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ),
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙ ΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ),
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ,
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πέντε (5) θέσεις.

 • Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),μία (1) θέση.

 • Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση.

 • Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ αυτής

——————-

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Ανεξάρτητη Αρχή)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσης 401)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα, την έκδοση μισθοδοσίας Μελών και προσωπικού, θα μεριμνά για την προμήθεια των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών για την ομαλή λειτουργία της Αρχής, την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών και άλλων βιβλίων, τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών στις οποίες προβαίνει η Αρχή, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και την πληρωμή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής(ΟΠΣΔΠ), τη βεβαίωση των προστίμων στις αρμόδιες ΔΟΥ και την παροχή οικονομικών σ τοιχείων τακτικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στους ελεγκτικούς φορείς.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ(κωδ. θέσης 402)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, στα καθήκοντά του, θα είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα, η διαχείριση και η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων καθώς και η προετοιμασία σχεδίων προκηρύξεων, αποσπάσεων, μετατάξεων. Θα συμμετέχει στην κινητικότητα με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και θα χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. Τέλος, θα διεκπεραιώνει έγγραφα, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και γενικά κάθε είδους διοικητική πράξη για τον φορέα.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ(κωδ. θέσης 501)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, στα καθήκοντά του, θα είναι η κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Αρχής, η έκδοση της μισθοδοσίας Μελών και προσωπικού, η μέριμνα για την προμήθεια των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών για την ομαλή λειτουργία της Αρχής, η μέριμνα για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις Μελών και προσωπικού, η τήρηση των απαραίτητων λογιστικών και άλλων βιβλίων, ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών στις οποίες προβαίνει η Αρχή, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και η πληρωμή τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), η βεβαίωση των προστίμων στις αρμόδιες ΔΟΥ και η παροχή οικονομικών στοιχείων τακτικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στους ελεγκτικούς φορείς.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ(κωδ. θέσης 601)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας, τη διεκπεραίωση εξερχομένων εγγράφων, την τήρηση, ενημέρωση και αρχειοθέτηση εγγράφων εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και κάθε είδους αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου ταχυδρομικών αποστολών. Θα μεριμνά για την εξυπηρέτηση και παροχή κάθε είδους πληροφόρησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προς τους συναλλασσόμενους με την υπηρεσία καθώς και την κατάρτιση και αποστολή διοικητικών εγγράφων συναφών των αρμοδιοτήτων του.

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (κωδ. θέσης 701)

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα διακινεί έγγραφα και αλληλογραφία εντός κι εκτός υπηρεσίας, θα επιμελείται μικρών επισκευών στην υπηρεσία που δεν απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, θα ενημερώνει για πιθανές βλάβες, θα μεταφέρει στην υπηρεσία υλικοτεχνικό εξοπλισμό, θα μεριμνά για την τήρηση, ενημέρωση και αρχειοθέτηση εγγράφων και φακέλων της υπηρεσίας του και τέλος θα είναι υπεύθυνος/η για την εξυπηρέτηση πολιτών και παροχή κάθε είδους πληροφοριών.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσης, και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α….

Μοιραστείτε το:
Tagged