Και οι «βάρβαροι» τι θ’απογίνουν; Συγκροτείται άμεσα Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην Αποκεντρωμένη της Αττικής

Δημοτικά
Μοιραστείτε το:

Πυρετός «διόρθωσης» των κακώς κειμένων στο Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα  των υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ, με στόχο την ορθή λειτουργία  των αντίστοιχων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έχει κατακυριεύσει την ηγεσία του Υπουργείου.

Έχοντας πιθανόν αντιληφθεί, τα στελέχη της  ηγεσίας του ΥΠΕΣ, ότι η γραφειοκρατία  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που για όσους γνωρίζουν  ήταν η ποιο περιπλεγμένη σε θέματα αρμοδιοτήτων δημόσια υπηρεσία της χώρας, λειτουργώντας ως «χάος», ποιούσε τη νήσσα στην πράξη για όσα προβλέπονται από το νόμο ως έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των διοικήσεων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, όπως και της ίδιας της Περιφερειακής Διοίκησης, προχώρησαν στο τελευταίο νομοσχέδιο  για θέματα αυτοδιοίκησης, στην ψήφιση νομοθετικών διατάξεων που καθιστά υποχρεωτική την σύσταση «Τμήματος Εποπτείας ΟΤΑ» σε αυτή. Μάλιστα ο νομοθέτης (με εισήγηση φυσικά της ηγεσίας του ΥΠΕΣ) για να μην υπάρξουν  καθυστερήσεις στην άμεση συγκρότηση και λειτουργία του αναφερόμενου Τμήματος, με διάφορες αιτιολογίες, όπως π.χ. έλλειψη προσωπικού, κλπ. καθορίζει ακόμη και τα ποιο πρακτικά θέματα, όπως τη ν υποχρεωτική  τοποθέτηση  στο νέο Τμήμα, υπαλλήλων από άλλα τμήματα της Αποκεντρωμένης…

Έμπειροι στις συγκεκριμένες διαδικασίες αυτοδιοικητικοί, θεωρούν ότι μετά από αυτή την νομοθέτηση  συγκρότησης και λειτουργίας «Τμήματος Εποπτείας ΟΤΑ» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ήλθε η ώρα για την ουσιαστική και προσωποποιημένη ανάληψη ευθυνών  για τον πραγματικό  και σε τρέχοντα χρόνο έλεγχο των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων των δήμων, που  για όσους γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, μέχρι τώρα ήτνα απλώς μία κενή πράξη αφιερωμένη στο: «Μετά παρέλευση 30 ημερών  η απόφαση θεωρείται  ότι έχει την έγκριση της αποκεντρωμένης»…

Διαβάστε στην συνέχεια τις νέες νομοθετικές διατάξεις που καθορίζουν την άμεση συγκρότηση και λειτουργία του «Τμήματος Εποπτείας ΟΤΑ» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής…

———————

Με τον νόμο 4915/22 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 12 τροποποιούνται τα άρθρων 8, 14, 19, 22 και 24 π.δ. 135/2010.

1.Στην περ. 2 της παρ. A’ του άρθρου 8 του π.δ. 135/ 2010 (Α’ 228) προστίθεται υποπερ. ε ’ως εξής:

«ε) Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.»

2.Στην περ. 3 της παρ. A’ του άρθρου 8 του π.δ. 135/ 2010 προστίθεται υποπερ. ε’ ως εξής:

«ε) Το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α., έχει ως αρμοδιότητα τον κατά το άρθρο 214 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 225 έως 227 του ιδίου νόμου, όπως αυτός ασκείται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.»

3.Στο άρθρο 14 του π.δ. 135/2010, μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Στο Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. μεταφέρονται οργανικές θέσεις, οι οποίες προκύπτουν από ανακατανομή των οργανικών θέσεων των λοιπών Τμημάτων που ανήκουν στη Διεύθυνση Διοίκησης, ως κάτωθι: επτά (7) θέσεις μονίμου προσωπικού ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μία (1) θέση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μία (1) θέση μονίμου προσωπικού ΠΕ Μηχανικών, μία (1) θέση μονίμου προσωπικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.»

4.Στο άρθρο 19 του π.δ. 135/2010 προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19

Κατανομή θέσεων τακτικού προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τοποθετείται το τακτικό (μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τον κλάδο ή την ειδικότητα που κατέχουν και τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της.

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα, που πρόκειται να μεταφερθεί από κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης Διοίκησης, μειώνοντας κατά τον ίδιο αριθμό, κλάδο η ειδικότητα τις θέσεις εκάστου Τμήματος. Το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. στελεχώνεται, με απόφαση του Συντονιστή, κατά προτεραιότητα, με μετακίνηση του τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που κατέχει οργανικές θέσεις, καθώς επίσης και του προσωπικού που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις, το οποίο ασκεί ήδη καθήκοντα ελέγχου των πράξεων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, αυτές μπορεί να καλυφθούν είτε μέσω της διαδικασίας μετακίνησης κατά το άρθρο 66 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) είτε μέσω μετατάξεων σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/ 2016, Α’ 224) είτε μέσω προσλήψεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

5.Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 135/2010 προστίθεται περ. στ’ ως εξής:

«στ. Στο Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Μέχρι την εφαρμογή των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον ν. 4369/2016 (Α’ 33), η κάλυψη της θέσης προϊσταμένου, γίνεται από υπάλληλο κλάδου του πρώτου εδαφίου, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)».

6.Το άρθρο 24 του π.δ. 135/2010 τροποποιείται ως προς το όργανο που ασκεί την εποπτεία και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ο.Τ.Α., η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged