ΟΤΑ: Εκλογικά κωλύματα, αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων – Τι αλλάζει με τον νέο νόμο του ΥΠΕΣ

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Υπερψηφίστηκε την Δευτέρα 12.12.2022, στην Ολομέλεια της Βουλής, το   νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», στο οποίο συμπεριλήφθηκε  τροπολογία για τις αυξήσεις στις αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων και τις αλλαγές στα κωλύματα εκλογιμότητας (για να δείτε το κείμενο της τροπολογίας κάντε κλικ εδώ).  

Σε ότι αφορά τα «κωλύματα εκλογιμότητας» αιρετών στους ΟΤΑ, καταλυτική ορίζεται η ημερομηνία 31 Μαΐου 2023, τελευταία ημερομηνία  παραίτησης όσων υπηρετούν σε διακριτές δημόσιες θέσεις, θέσεις ΟΤΑ, θέσεις εξουσίας και εποπτείας ΟΤΑ, κλπ…

Αναλυτικά

  • Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα -Τροποποίηση άρθρου 90 ν. 4804/2021

Ι. άρθρο 90 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) προστίθεται παρ. 9 αναφορικά τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα που ισχύουν κατά τις εκλογές των δημοτικών αρχών παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4804/2021 ως εξής:

«9. α) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών αρχών παρ. 5 του άρθρου 5, τα πρόσωπα που αναφέρονται περ. δ) παρ. 2 του άρθρου 10, πλην αυτών των νομικών προσώπων των δήμων για τους οποίους εφαρμόζεται περ. δ) παρούσας, μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου έδρας αυτού, εφόσον παραιτηθούν από Θέση τους, σύμφωνα διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), αργότερο 3Ι’ Μαΐου 2023. Αν τα ως άνω πρόσωπα θέσουν υποψηφιότητα έδρας του νομικού προσώπου, ισχύει κώλυμα που προβλέπεται περ. δ) παρ. 2 του άρθρου 10.

β) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών αρχών Παρ. 5 του άρθρου 5, κώλυμα που προβλέπεται περ. α) παρ. 2 του άρθρου 10 για τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου ΙΟΙΑ του Συντάγματος των αρχών που χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητες ρυθμιστικές, για τα μέλη αυτά προβλέπεται από πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος καθήκοντος, αμειβόμενου μη, οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά διάρκεια θητείας τους αρχή αυτή, καθώς και περ. η) παρ. 2 του άρθρου 10, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα παραιτηθούν από Θέση τους, αργότερο 31” Μαΐου 2023.

γ) Στις εκλογές των δημοτικών αρχών παρ. 5 του άρθρου 5, όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους όπου υπηρετούν, εφόσον παραιτηθούν από θέση τους αργότερο 31” Μαΐου 2023.

δ) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών αρχών παρ. 5 του άρθρου 5, κώλυμα που προβλέπεται περ. δ) παρ. 2 του άρθρου 10, ειδικά ως προς τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των φύσεως νομικών προσώπων των δήμων στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και κώλυμα περ. ε) παρ. 2 του άρθρου ΙΟ, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παύει να υπάρχει, αν τα Πρόσωπα στα οποία συντρέχει κώλυμα

παραιτηθούν από Θέση τους, σύμφωνα διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, αργότερο 31’ Μαΐου 2023. ίδιο ισχύει και ως προς τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές ιατρούς που προΐστανται Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας. » 2. άρθρο 90 του ν. 4804/2021 προστίθεται παρ. 10 αναφορικά τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα που ισχύουν κατά τις εκλογές των περιφερειακών αρχών

Παρ. 6 του άρθρου 43 ως εξής:

«9. α) Ειδικά για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών Παρ. του άρθρου 43, τα πρόσωπα που αναφέρονται περ. δ) Παρ. 2 του άρθρου 48, πλην των Προσώπων των νομικών Προσώπων των περιφερειών για τα οποία εφαρμόζεται Περ. δ) Παρούσας, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στις άλλες περιφέρειες χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου, πλην περιφέρειας έδρας αυτού, εφόσον παραιτηθούν από θέση τους, σύμφωνα διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, αργότερο 31η Μαΐου 2023. Αν τα ως άνω πρόσωπα θέσουν υποψηφιότητα περιφέρεια έδρας του νομικού προσώπου, ισχύει το κώλυμα που προβλέπεται περ. δ) παρ. 2 του άρθρου 48.

β) Ειδικά για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών Παρ. του άρθρου 43, κώλυμα που προβλέπεται περ. α) Παρ. 2 του άρθρου 48 για τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου ΙΟΙΑ του Συντάγματος των αρχών που χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητες ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος καθήκοντος, αμειβόμενου μη, οποιαδήποτε Θέση του δημόσιου τομέα, κατά διάρκεια θητείας τους αρχή αυτή, καθώς και Περ. η) Παρ. 2 του άρθρου 48, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα παραιτηθούν από Θέση τους, αργότερο 3Γ Μαΐου 2023.

γ) Στις εκλογές των περιφερειακών αρχών Παρ. ότου άρθρου 43, όσοι ασκούν καθήκοντα Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήφιοι περιφερειάρχες περιφερειακοί σύμβουλοι περιφέρεια όπου υπηρετούν, εφόσον παραιτηθούν από θέση τους αργότερο 31 Μαΐου 2023.

δ) Ειδικά για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών Παρ. του άρθρου 43, κώλυμα που προβλέπεται περ. δ) Παρ. 2 του άρθρου 48, ειδικά ως προς τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των Πάσης φύσεως νομικών προσώπων των περιφερειών στις υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και το κώλυμα περ. ε) Παρ. 2 του άρθρου 48, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των δήμων, των περιφερειών και των νομικών Προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει το κώλυμα παραιτηθούν από Θέση τους, σύμφωνα διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, αργότερο 31η Μαΐου 2023. ίδιο ισχύει και ως προς τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές ιατρούς που προΐστανται Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας.))

  • Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 92 ν. 3852/2010

Στην παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αντικαθίστανται από νέα εδάφια και παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις μήνα.

Το ύψος αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, μπορεί να υπερβαίνει που αντιστοιχεί 1,3% αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. Ειδικότερα, στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται στους Δήμους των εκλογικών περιφερειών Α’, ΒΙ, Β2 και Β3 Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιά και Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δημοτικούς συμβούλους, των οποίων κατοικία απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από δημοτική κοινότητα που φιλοξενεί έδρα του Δήμου, καταβάλλεται αποζημίωση, ύψος οποίας μπορεί να υπερβαίνει που αντιστοιχεί 70% του 1,3% αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ.. Κάθε λεπτομέρεια για εφαρμογή παρούσας καθορίζεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.»

Μοιραστείτε το:
Tagged