Πάρκο Νέας Ζωής: Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου από την Κοζάνη!!!… το βάζει (;) σε πορεία αναβάθμισης (απόφαση)…

Δήμοι Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Έφθασαν μέχρι την Κοζάνη για να βρει ειδικό για την αναβάθμιση  του Πάρκου Νέας Ζωής…

Σε μεγάλες θυσίες έχει μπει η διοίκηση Παχατουρίδη, στην προσπάθεια που κάνει αλλάξει την όψη της Πόλης, και να συνεχίσει  την «παραγωγής Έργου», βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των δημοτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι έφθασε μέχρι την Κοζάνη για να βρει ειδικό για την αναβάθμιση  του Πάρκου Νέας Ζωής… Και μην πάει το μυαλό σας, κύριε αναγνώστα σε κάτι  που αφορά το πράσινο, τα πεύκα, κλπ… αυτά είναι επικίνδυνα θέματα… Ειδικός που έναντι αμοιβής 9.796,00 ευρώ, θα την βοηθήσει να ετοιμάσει «Προτάσεις» αναβάθμισης του ηλεκτρολογικού  συστήματος του Πάρκου!!!. Αλήθεια δεν είναι φανταστική αυτή η προσπάθεια της διοίκησης Παχατουρίδη… Είπαμε Μέχρι την Κοζάνη … έφθασε….!!!

γράφει ο Νίκος Παρίκος

Επιτέλους, τα καλά να λέγονται. Σε νέα πορεία προς την αναβάθμισή του, από το τέλμα στο οποίο έχει αφεθεί  από την Διοίκηση Παχατουρίδη, φαίνεται ότι μπαίνει το «Πάρκο Νέας Ζωή» μετά την απευθείας ανάθεση  Υπηρεσιών Συμβούλου για την «ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση του Ηλεκτροφωτισμού του» σε ειδικό μελετητή  που εδρεύει στην Κοζάνη!!!

Όχι, μην διατυπώνεται ως αναγνώστες καμία απορία για την Κοζάνη, εξάλλου  με τις βελτιώσεις  στο δίκτυο των Εθνικών Οδών και της Εγνατίας το έλα και το πήγαινε  Περιστέρι – Κοζάνη, ένας καφές δρόμος έχει φθάσει, δηλαδή κάπου 4-5 ώρες…

Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, -με τι στοιχεία άραγε-, τις τεχνικές ικανότητες και τις μελετητικές γνώσεις του Τεχνικού συμβούλου που προσλήφθηκε, χώρια που  εδρεύει και σε μία πόλη η οποία έχει πολύ μακρύ και βαρύ ιστορικό με την ηλεκτροπαραγωγή…

Και φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για την αμοιβή του μελετητή που είναι  ιδιαίτερα χαμηλή για εργασίες και υπηρεσίες αυτού του είδους, αφήστε που για άλλη μία φορά  αποδεικνύεται ότι η ενδοχώρα (περιφέρεια), κρύβει θησαυρούς τεχνογνωσίας και ικανοτήτων, που μένουν κατά κανόνα αναξιοποίητοι…

Όπως αναφέρει η απόφαση του Αντιδημάρχου κου Ποθητού, η συνολική αξία της ανάθεσης είναι εφτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (7.900,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% χίλια οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (1.896,00 €) ήτοι σύνολο εννέα χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (9.796,00 €).

Εξάλλου, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του κου Αντιδημάρχου ή μάλλον από τα συμφραζόμενα της, φαίνεται ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου, -δηλαδή τα στελέχη της-, έχει μεν  τις τεχνικές ικανότητες και το γνωσιακό, γνωστικό επίπεδο να συντάσσει μελέτες και προτάσεις  ανάθεσης σε τρίτους, -εκτός δήμου ιδιώτες-, υπηρεσιών ακόμη και τυπικού χαρακτήρα, όπως  η «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στην προετοιμασία Προτάσεων με Στόχο την Ποιοτική και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος  Φωτισμού του Άλσους Νέας Ζωής (Καραϊσκάκη) του Δήμου Περιστερίου» και ταυτόχρονα να καθορίζει και να προβλέπει με ακρίβεια «λεπτού» του ευρώ το κόστος ανάθεσης (αμοιβή) αυτών των υπηρεσιών,  όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση που το όρισε στις 7.900,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 1.896,00 € ήτοι σύνολο 9.796,00 €, -ή μήπως δεν το όρισαν με την σχετική μελέτη τους, αλλά  φυσικά και όπως  αποδεικνύεται δεν έχουν καμία ικανότητα, ούτε γνώση να προσφέρουν κανενός είδους άλλες υπηρεσίες στον Δήμο  από τον οποίο πληρώνονται ως μόνιμοι υπάλληλοι…

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο που μπορούμε στο σημείο αυτό να σημειώσουμε, είναι ότι για την σχετική υπηρεσία  εγκρίθηκε από τον κο Ποθητό  στις 13.4. 2022 πίστωση 9.822,62 ευρώ, χωρίς να εξηγείται και επεξηγείται από πού και με ποια στοιχεία καθορίστηκε στο συγκεκριμένο  ύψος, ενώ η προσφορά του μελετητή εκ Κοζάνης που πήρε και την δουλειά κατατέθηκε στις 28/4, 16 περίπου ημέρες μετά.

Τέλος για να είναι η στήλη ειλικρινής και να μην αδικήσει κανένα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι  δεν έχουμε κανένα στοιχείο στην διάθεσή μας, ούτε στην απόφαση του κου αντιδημάρχου Περιστερίου κ. Ποθητού αναφέρεται για το αν για τις ανάγκες  παροχής των «Συμβουλών» που  περιγράφονται στην απόφαση  ανάθεσης,  θα έλθει στο Περιστέρι ο Μελετητής-σύμβουλος και ανάδοχος των υπηρεσιών ή , -σήμερα γίνεται ή μπορεί να γίνει κι αυτό-, θα πάει στην Κοζάνη το Πάρκο Νέας Ζωής… Περιστερίου…

—————-

Δείτε στη συνέχεια απόσπασμα της  Απόφασης του κου Ποθητού με την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών στον μελετητή που εδρεύει στην Κοζάνη…

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Περιστερίου Αττικής Ποθητός Κωνσταντίνος έχοντας υπόψη:

….[…]…

  1. Την υπ’ αριθ. 17448/13-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010383706 2022-04-13, ΑΔΑ: 6Ι1ΗΩΞ2-ΕΔΚ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό απόφασης 515 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 9.812,62 € στην υπό Κ.Α. 20.6117.21 πίστωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους
  2. Την υπ’ αριθ. οικ.18115/15-04-2022 (ΑΔΑ: 68ΡΠΩΞ2-Κ1Ε) απόφαση του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Ποθητού, περί έγκρισης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 24/21-03-2022 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗN ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ (ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ”.
  3. Την υπ΄ αριθ. οικ.18524/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010425018 2022-04-19) Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον οικονομικό φορέα “ΣΤΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.”, (με δ.τ. «ΤΡΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»).
  4. Την προσφορά με αριθ. πρωτ. 19708/29-04-2022 που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα “ΣΤΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.” (με δ.τ. «ΤΡΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗN ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ (ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ” όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 24/21-03-2022 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στην εταιρεία “ΣΤΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.” (με δ.τ. «ΤΡΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»), με στοιχεία επικοινωνίας ταχ. δ/νση: Δ.Δ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ, Τ.Κ. 50 100, ΚΟΖΑΝΗ, τηλ. 24610 37490, ΑΦΜ: 800487842, ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ, email: [email protected]
  2. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω γενικής υπηρεσίας ορίζεται σε έναν (01) ημερολογιακό μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
  3. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι εφτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (7.900,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% χίλια οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (1.896,00 €) ήτοι σύνολο εννέα χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (9.796,00 €).
  4. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους , η οποία θα βαρύνει το Κ.Α. 20.6117.21.

——————-

Για όποιον έχει την αμφισβήτηση, την περιέργεια ή θέλει να κρατήσει  την συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και τις δύο προηγούμενες που λειτουργούν ως βάση και προαπαιτούμενο γι’αυτή, ας τις αναζητήσει στο διαδίκτυο και ειδικότερα στο Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Χ92ΩΞ2-Ρ2Ω, ΑΔΑ: 68ΡΠΩΞ2-Κ1Ε & ΑΔΑ: 6Ι1ΗΩΞ2-ΕΔΚ)

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged