Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Περιστερίου προϋπολογισμού 1.542.436,00€

Δήμοι Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Σε  έγκριση ενός προγράμματος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, προϋπολογισμού 1.542.436,00 ευρώ, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Περιστερίου, παρότι σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν υπάρχει τρόπος χρηματοδότησής του λόγο έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων…

—————-

Αναλυτικά: Στο Περιστέρι, συνήλθε την Τετάρτη 8.6.2022 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου και αποφάσισε την έγκριση  πρότασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου  για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Περιστερίου», προϋπολογισμού 1.542.436,00€». Η συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη μέσω «Cisco Webex”.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΟΕ κατά την συζήτηση του θέματος, συντάχθηκε η με αριθμό 10/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Περιστερίου», προϋπολογισμού 1.542.436,00€. Η εν λόγω μελέτη θα υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης για τη χρηματοδότηση του αντικειμένου της που είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Περιστερίου.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα, με τον κο  Μαργανέλη να δηλώνει αποχή, αποφάσισε την έγκριση της με αριθμό 10/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Περιστερίου», πρ/σμού 1.542.436 €.

Δεν δόθηκε στην δημοσιότητα τι περιλαμβάνει   η συγκεκριμένη δράση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, παρότι το ύψος του προϋπολογισμού  της φθάνει τα 1.542.436,00 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η έγκρισή της από την Περιφέρεια Αττικής και η διάθεση του αναφερόμενου ποσού στον δήμο Περιστερίου, κρίνονται ως επισφαλείς, αφού  μόλις τις προηγούμενες ημέρες Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής προχώρησε σε πολύ μεγάλες  ο περικοπές και απεντάξεις κομβικών έργων από  το εκτελεστέο πρόγραμμα  αλλά και το αντίστοιχο αναπτυξιακό της Περιφέρειας λόγω έλλειψης πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged