Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Περιστερίου: Θέσεις, αριθμός και Ισχύς Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Απόφαση ΕΠΖ και τα λάθη της)

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Την Τετάρτη 23.3.2022 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αριθμ.12/2022 Πράξη της (ΑΔΑ-61Θ7ΩΞ2-Ο3Χ)  ενέκρινε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Περιστερίου, αποδεχόμενη χωρίς καμία αντίρρηση την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϊόν  παραδοθείσας μελέτης της «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» κόστους 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 49.600,00€.

 Στην Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για  τους Σταθμούς Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, την Θέση τους, την Ισχύ τους και  το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασής τους, υπάρχουν μεταξύ των δύο παρουσιαζόμενων πινάκων με τα σχετικά στοιχεία ανακολουθίες  που αν μη τι άλλο δείχνουν προχειρότητα στην σύνταξη της σχετικής μελέτης, από την εταιρεία των μελετητών και αφετέρου απουσία ελέγχου για την ποιότητα της μελέτης, όχι μόνο από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αλλά και από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ήταν και ο φορέας ανάθεσης και χρηματοδότησής της… Η στήλη κρατά μία μικρή επιφύλαξη για το ποιος ευθύνεται για τις παρουσιαζόμενες στην απόφαση (Πράξη 12/2022) της ΕΠΖ και αν γι’αυτό ευθύνεται η βασική εισηγήτριά της, κυρίως για την ορθότητα της μεταφοράς των στοιχείων της μελέτης στο έγγραφο της απόφασής της. Σημασία έχει ότι στο δρόμο που νθα ακολουθήσει για την χρηματοδότηση και υλοποίηση της σχετικής δράσης-έργου, θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως δυσκολίες αφού τα στοιχεία που παρουσιάζονται και έχουν εγκριθεί δεν συμφωνούν.

Ειδικότερα:

Στον «Πίνακας 1: Προτεινόμενο πλήθος υποδομών ανά είδος ανά έτος» ορίζονται 75 παροχές AC 22 kW,εναλλασσόμενου ρεύματος – οι 9 μονής θέσης), 14 παροχές διπλής φόρτισης DC 50 kW, -συνεχούς ρεύματος-, και 1 (μία) παροχή διπλής φόρτισης DC 120 kW και συνολικά 90 ΣΦΗΟ, οι οποίες θα εγκατασταθούν στα προτεινόμενα σημεία εντός τριών ετών, από την έναρξη υλοποίησης του έργου…

Στον «Πίνακας 2: Προτεινόμενες υποδομές φόρτισης Η/Ο» με τον οποίο καθορίζονται τα  προτεινόμενα σημεία εγκατάστασης των Σ.Φ.Η.Ο. ορίζονται:

α) 73 συνολικά Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), εκ των οποίων  οι 65 (αντί των 75) είναι παροχές AC 22 kW,εναλλασσόμενου ρεύματος -,

β) οι 8 μόνο (αντί των 14) είναι παροχές διπλής φόρτισης DC 50 kW, -συνεχούς ρεύματος-,

γ) δεν υπάρχει καμία παροχή μονής φόρτισης AC 22 kW,εναλλασσόμενου ρεύματος – (αντί των 9 αρχικών)        και

δ) αγνοείται η τύχη της μίας και μοναδικής παροχής διπλής φόρτισης DC 120 kW -συνεχούς ρεύματος-, που δεν αναφέρεται πουθενά…

Εάν αυτά δεν δείχνουν την προχειρότητα με την οποία αποφασίζουν ακόμη και για κρίσιμα  θέματα  υποδομών για τα χρόνια που έρχονται, εκεί στις Επιτροπές του Δήμου, καθώς επίσης και την πλήρη κατά τα φαινόμενα «μη ανάγνωση και μελέτη» ως τον καθήκον τους, των θεμάτων και των στοιχείων τους, που συζητούνται στις Επιτροπές του Δήμου, από τα διορισμένα μέλη τους,…. έεε… η στήλη δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο και χαρακτηρισμό…

Να θυμίσουμε ότι κάπως έτσι βγήκε στον αέρα του Διαύγεια στις 10 Νοεμβρίου 2017 το περίφημο «Κώστα   φρόντισε  να τις έχουν τα δικά μας παιδιά», για το οποίο αναμένονται ακόμη, πέντε (5) χρόνια μετά, απαντήσεις…

—————

Δείτε στην συνέχεια ένα πολύ βασικό τμήμα  της εισήγησης που κλήθηκαν να συζητήσουν και αποφασίσουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτό περιλαμβάνεται στη Πράξη 12/2022 που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια…  

«Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το ν.4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Περιστερίου, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 7970/16.11.2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την εκπόνηση ΣΦΗΟ. Η πρόταση εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.201.6/23.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου και την υπ’ αριθμ. 8/21.01.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Περιστερίου.

Με την υπ’ αριθμ. 40394/24.09.2021 σύμβαση, ύστερα από συνοπτικό διαγωνισμό, ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» η υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Περιστερίου» έναντι συμβατικής αμοιβής 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 49.600,00€.

Σε υλοποίηση της ανωτέρω σύμβασης, παραδόθηκαν από τον ανάδοχο τα εξής παραδοτέα:

  • Π.1α: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης
  • Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η\Ο – Σενάρια ανάπτυξης
  • δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η\Ο – Παρακολούθηση κάλυψης αναγκών επαναφόρτισης Η\Ο
  • Π.2: Έκθεση διαβούλευσης
  • Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

….[….]…»      

Για να δείτε όλη την Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου, για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) κάντε κλικ εδώ

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged