Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ κάτω των 100.000 κατοίκων – Αναρτήθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και της ΚΕΔΕ η πρόσκληση υπ’ αριθ. 1296/02.08.2022 υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση προμήθειας νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων με τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ” (για να δείτε την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ)  

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 222.230.000 € και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας

Με την Πρόσκληση καλούνται οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι του Παραρτήματος Α), και Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων του Παραρτήματος Α, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος για την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 01/07/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως και την 30/11/2022 23:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων εντός ΕΣΠΑ 2014-2020 ορίζεται η 31/12/2023. Για την ασφαλή τήρηση αυτού η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την 30/10/2023.

Πράξεις με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μετά την 30/10/2023 θα κριθούν ως μεταφερόμενες (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) στην Π.Π. 2021-2027.

Δεν προβλέπεται υλοποίηση προτεινόμενων πράξεων με ΑΥΙΜ (ΑΥτεπιστασία Ίδια Μέσα). Οι προτεινόμενες πράξεις θα υλοποιηθούν με τις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων βάσει του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Η προτεινόμενη πράξη (μία (1) ανά δικαιούχο δήμο) θα ενσωματώνει όλες τις υπηρεσίες (που έχει επιλέξει από το marketplace) σε κοινή προκήρυξη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Έφη Γιοβάνου

Μοιραστείτε το:
Tagged