549.997,04 ευρώ Κοστολόγησε Μελέτη τη «Συντήρηση Πρασίνου για το 2023 στο Δήμο Περιστερίου» – Αρμόδια αντιδήμαρχος η κα Μαίρη Τσιώτα…

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου της κας Μαίρης Τσιώτα κοστολόγησε τις υπηρεσίες συντήρησης Πρασίνου για το 2023 στο Δήμο Περιστερίου στα 549.997,04 ευρώ… Δεν έφτανε, όμως, αυτό αλλά  μετά από σχετικό αίτημα της κας Μαίρης Τσιώτα, αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου πολιτικής προϊσταμένου  της  Δ/νσης Πρασίνου, προχώρησε με την μορφή του κατεπείγοντος σε νέα μερική σύμβαση ύψους 37.472,42 ευρώ, διάρκειας ενός μηνός… Στο συνολικό προϋπολογισμό, δεν περιλαμβάνεται το ποσό των 79.856+9.000 ευρώ που διατέθηκε για την «θεραπεία» 2.450 Μουρίας, παρότι η μελέτη (36/2022) για  την ανάθεση της σχετικής ενέργειας, ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε αρμοδίως, σε μεθύστερο χρόνο από την μελέτη για την συντήρηση Πρασίνου…

Με απλά λόγια για  το Πράσινο του Δήμου Περιστερίου και την συντήρησή του για το 2023 υπήρξαν δύο μελέτες από  τις υπηρεσίες της κας Μαίρης Τσίωτα, Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Περιστερίου, αλλά  τέσσερεις αναθέσεις, οι τρείς με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, με μόνο τη μία να  επιτυγχάνει έκπτωση τιμών από τον προμηθευτή και μία σύμβαση μετά από ηλεκτρονικό διαγωνισμό…

Τα περίεργα της Διαδικασίας και ο «προεπιλεγής» προμηθευτής…

Στις 2 Αυγούστου 2022, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Αλέξιος Σταυρούλιας με την με αριθμό πρωτ.  36770/2.8.2022 απόφασή του με αριθ. οικ. 35923/28-7-2022 παρείχε την έγκρισή του για τη δέσμευση πίστωσης 549.997,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ) για το έτος 2023 μετά από  αίτημα του τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, 34 ημέρες μετά, η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την 30/2022 ΜΕΛΕΤΗ της Διεύθυνσης Πρασίνου και ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση εγκρίνει και την προκήρυξη του διαγωνισμού για την «Συντήρηση Πρασίνου του Δήμου Περιστερίου για το 2023» συνολικού ύψους προϋπολογισμού 549.997,04 ευρώ, ορίζει δε την δημόσια ανάρτησή της   σε τρεις ημέρες μετά, στις  9 Σεπτεμβρίου 2022 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών  την 10η Οκτωβρίου 2022.

Στις 15 Οκτωβρίου 2022, η Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) του δήμου Περιστερίου εξετάζει και εγκρίνει με την 526/15.10.2022 Πράξη της, τα από 14 Οκτωβρίου 2022 πρακτικά  της Επιτροπής Διαγωνισμών για τον διαγωνισμό «Συντήρηση Πρασίνου για το 2023» και ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο για το σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου για το έτος 2023», τον πρώτο σε κατάταξη μειοδοσίας συμμετέχοντα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 15% και με συνολική τιμή προσφοράς τα 376.967,10€,

Στις 15 Οκτωβρίου 2022, η Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) του δήμου Περιστερίου εξετάζει και εγκρίνει με την 527/15.10.2022 Πράξη της, τα από 13 Οκτωβρίου 2022 πρακτικά  της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  και ανάθεσε του συνόλου των υπηρεσιών, στην εταιρεία: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως και τις 31/1/2023, κατόπιν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, για την υπηρεσία συντήρησης πρασίνου, με προσφερόμενο συνολικό ποσοστό έκπτωσης 15% επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της οικ.60339/7-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου και της 30/2022 μελέτης, έναντι συνολικής τιμής τα 30.219,69€ προ Φ.Π.Α.24% (37.472,42€ με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την προσφορά της.

Με απλά λόγια, μία ημέρα  πριν η Επιτροπή Διαγωνισμών, αποφασίσει για τον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού των 549.997,04 ευρώ, αποφασίζεται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης (ίδια σύνθεση με την Επιτροπή Διαγωνισμών) η ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης για ένα μήνα (1 – 31 Ιανουαρίου 2023), στον συμμετέχοντα στον ίδιο διαγωνισμό και τελικό προσωρινό ανάδοχο.

Συντήρηση πρασίνου για το 2023, συντήρηση πρασίνου δήμου περιστερίου,διαγωνισμός συντήρησης πρασίνου δήμου περιστερίου,μαίρη τσιώτα,αντιδήμαρχος πρασίνου,δήμαρχος περιστερίου,ανδρέας παχατουρίδης,απευθεάις αναθέσεις δήμου περιστερίου,μελέτες δήμου περιστερίου

Η παρέμβαση της αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής κας Μαίρης Τσιώτα

Η έγκριση (άγνωστο από ποιόν ή ποιο όργανο) της προσφυγής σε διαπραγμάτευση με τον διαγωνισμό  σε εξέλιξη…

Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (ΑΔΑ: 928ΘΩΞ2-9ΑΙ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, -χωρίς να διευκρινίζεται από ποιόν-, η έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος, για την υπηρεσία συντήρησης πρασίνου από 1/1/2023 έως και τις 31/1/2023 και των εποχιακών

εργασιών που απαιτούνται, ώστε να υπάρξει συνέχεια των υπηρεσιών για την συντήρηση πρασίνου στο Δήμο μέχρι να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την έγκριση της με αριθμό οικ.60339/7-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Οι περίεργες ημερομηνίες και η προσφορά από ένα και μοναδικό προμηθευτή

Με απλά κι ενώ ο διαγωνισμός ήταν σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβριο με αντικείμενο υπηρεσιών για το 2023, η αντιδήμαρχος Πρασίνου κα Μαίρη Τσιώτα, παρενέβη και με έγγραφο αίτημά της λίγο πριν η ΟΕ του Δήμου, ανακηρύξει  τον ανάδοχο, με αίτημά της ζητά  να υπάρξει  επιλογή προμηθευτή με ίδιο αντικείμενο, για ένα μήνα (1 έως 31 Ιανουαρίου 2023) με απευθείας διαπραγμάτευση με συγκεκριμένη νομική οντότητα και μόνο, – ζητήθηκε προσφορά μόνο από την ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»-, που όλως τυχαίως μετά από 7 ημέρες από την υποβολή του αιτήματός της, ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού…

Η αφαίρεση από το συνολικό ποσό του διαγωνισμού…

Φυσικά στην σχετική απόφαση της ΟΕ ορίζεται ότι «Η σύμβαση παύει αυτόματα να ισχύει εφόσον υπάρξει αποτέλεσμα και υπογραφεί νέα σύμβαση

από τον εν εξελίξει διαγωνισμό, καθώς και το ότι το ποσό των 37.472,42€ με Φ.Π.Α. 24% της συμβατικής αξίας της παρούσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης θα αφαιρεθεί από τη νέα σύμβαση που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία.»

Η σύμπτωση της  προσφερθείσας έκπτωσης και οι ημερομηνίες των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμών και Διαπραγμάτευσης…

Σύμφωνα με τα έγγραφα των δύο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 526 (ΑΔΑ: 65ΧΕΩΞ2-1ΔΧ) και 527 (ΑΔΑ: 928ΘΩΞ2-9ΑΙ) που λήφθηκαν κατά την 47η/15.12.2022 συνεδρίασή της η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποφάσισε  και κατέθεσε τα πρακτικά της για την σύναψη σύμβασης  ύψους (37.472,42€ με Φ.Π.Α. 24%), στις 13.12.2022 (απόφαση 527) και η με ίδια σύνθεση Επιτροπή Διαγωνισμού κατέθεσε την πρότασή  και τα πρακτικά της για την ανάδειξη του αναδόχου για τον διαγωνισμό των  549.997,04 ευρώ για τη «Συντήρηση Πρασίνου για το 2023 στο Δήμο Περιστερίου» στις 14.12.2023 (απόφαση 526)… Παρόλα αυτά, όμως, η πρώτη ανάθεση συζητήθηκε 2η στη σειρά κατά την 47η συνεδρίαση της ΟΕ, με την δεύτερη χρονολογικά να προηγείται και να συζητείται πρώτη. Το γιατί αυτό συνέβη, αρμόδιος να απαντήσει είναι ο Πρόεδρος  της ΟΕ κος Παναγιώτης Λύκος…

Τελικά ποσά προσφορών…

Σε ότι αφορά την έκπτωση που πρόσφερε ο ίδιος προμηθευτής και στις δύο περιπτώσεις, -την απευθείας ανάθεση και τον διαγωνισμό-, αυτή ήταν 15% επί της προβλεπόμενης δαπάνης με την απόφαση 527 να ορίζει  με βάση την έκπτωση 15% το τελικό ποσό της προσφοράς στα 37.472,42€ με Φ.Π.Α. 24%, από το  αρχικό προϋπολογισμό των 44.090,68 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, και για τον διαγωνισμό με βάση την έκπτωση 15% το τελικό ποσό της προσφοράς στα 467.439,20 με ΦΠΑ 24% από τον αρχικό προϋπολογισμό των 549.997,04 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Το κατεπείγον  της απευθείας ανάθεσης, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού…

Σύμφωνα με το έγγραφο της 527 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής    (ΑΔΑ: 928ΘΩΞ2-9ΑΙ) ζητήθηκε η «έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, για την υπηρεσία συντήρησης πρασίνου από 1/1/2023 έως και τις 31/1/2023 και των εποχιακών

εργασιών που απαιτούνται, ώστε να υπάρξει συνέχεια των υπηρεσιών για την συντήρηση πρασίνου στο Δήμο μέχρι να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία.» Γίνεται απόλυτα κατανοητό  ίτι τίποτα «κατεπείγον» δεν υπάρχει στην αιτιολογία  του συγκεκριμένου αιτήματος, απλώς αυτό που τονίζεται είναι «να μην διακοπεί η συντήρηση του πρασίνου» μέχρι να  ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και  υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχό που θα προκήψει…

Να σημειωθεί ότι ο επιλεγής ανάδοχος για τις εργασίες πρασίνου  του Δήμου Περιστερίου, για τον μήνα Ιανουάριο είναι διαχρονικός προμηθευτής  του Δήμου…

Τα δυνατά στοιχεία της προσφοράς στην απόφαση 527/15.12.2022 

Σύμφωνα με  όσα αναφέρονται  στο έγγραφο της 527/154.12.2022 απόφασης της ΟΕ του Δήμου,  ο επιλεγής ανάδοχος, εκτός από τα 221 στρέμματα που πρέπει να βοτανίσει και κουρέψει (γκαζόν), τους 4.800 θάμνους ύψους  έως 1,70 μέτρα που πρέπει  να κουρέψει, τα 2013 δένδρα  που πρέπει να κλαδέψει και τους 120 θάμνους που πρέπει να  ξεριζώσει, χρεώνει και 80 ανθρωποώρες απασχόλησης για την  συντήρηση Πρασίνου και αρδευτικών συστημάτων χώρων πρασίνου, δηλαδή  χρεώνει ανθρωποώρες για εργασίες που θα πληρωθεί ξεχωριστά για την κάθε μίας…

Το αν αυτό συνάδει με τους κανόνες διαχείρισης δημοτικού χρήματος ας απαντήσει η αρμόδια κα Μαίρη Τσιώτα… και η ΟΕ του Δήμου…

Επιμύθιο

Συνεχίζεται το κρεσέντο μελετών για κάθε επιστητό πρόβλημα, πρόγραμμα ή  εργασία ή και προμήθεια στον Δήμο Περιστερίου, μελετών που καθορίζουν αυθαίρετα  πολύ υψηλά κόστη ή κατά το ορθό κόστη χωρίς να παρουσιάζουν στοιχεία που να τα ορίζουν, καθώς και  στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει καμία  πιστοποιημένη και τεκμηριωμένη  επίσημη καταγραφή, όπως  είναι  τα στοιχεία αστικού πρασίνου του δήμου Περιστερίου…

Ακόμη, συνάγεται εκ του αποτελέσματος των προηγούμενων ετών και μέχρι πρόσφατα, ότι δεν καθορίζονται  χρονικά όρια και χρονικές ζώνες για  τις εργασίες συντήρησης του αστικού πρασίνου, σύμφωνα με τις νόρμες της επιστήμης της Γεωπονικής, -π.χ χρονικές ζώνες κλαδέματος δένδρων-, καθώς και επακριβή πρωτόκολλα για τις τεχνικές συντήρησης των θάμνων και δένδρων που καταλήγουν σε μία και μόνο τεχνική εργασία, το ολικό κούρεμα» τους και όχι στο κατά την γεωπονική επιστήμη «κλάδεμα του φυλλώματος τους».

Και φυσικά επαναλαμβάνεται η πρακτική του Δήμου Περιστερίου, να υλοποιεί διαγωνισμούς για  όλα τα στοιχεία ενός  τομέα του αστικού περιβάλλοντος, όπως ο διαγωνισμός για όλο το αστικό πράσινο των 549.997,04 ευρώ και ταυτόχρονα  να υλοποιούνται και άλλες αναθέσεις επιμέρους στοιχείων, παρά τον γενικό διαγωνισμό, όπως π.χ.  ο ειδικός διαγωνισμός για την «θεραπεία των 2.450 δένδρων Μουριάς που φέρονται να έχουν προσβληθεί από καταστροφικό έντομο ή την καταπολέμηση της πυτιοκάμπιας των πεύκων…

Το ότι με αυτόν τον τρόπο και αυτές τις δράσεις των αρμοδίων του Δήμου Περιστερίου, χάνεται ο «έλεγχος» του τι και πόσα δαπανά για κάθε τομέα του ο Δήμος Περιστερίου, είναι θέμα που θα έπρεπε να έχει απασχολήσει  τουλάχιστον την αντιπολίτευση του δήμου, μόνο που αυτή παραμένει βυθισμένη στις κατακτήσεις της, πραγματικές ή κατά φαντασία…

Νίκος Παρίκος

——————-

  • Για να δείτε το έγγραφο της απόφασης 526/15.12.2022 της ΟΕ του δήμου κάντε κλικ εδώ  
  • Για να δείτε το έγγραφο της απόφασης 527/15.12.2022 της ΟΕ του δήμου κάντε κλικ εδώ    
  • Για να δείτε το έγγραφο της προκήρυξης των 549.997,04 ευρώ για «Συντήρηση Πρασίνου για το 2023» κάντε κλικ εδώ    
    • Για να δείτε το έγγραφο για την ανάληψη υποχρέωσης για το ποσό των 549.997,04 ευρώ για τη «Συντήρηση Πρασίνου για το 2023» κάνε κλικ εδώ
Μοιραστείτε το:
Tagged