Ανίκανη η «παρέα» του Αν.Παχατουρίδη να εισπράξει έσοδα του δήμου – «Περιπτεράς» δεν έχει πληρώσει μισθώματα από το 2014 (35.520,11 ευρώ)

Δήμοι Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

22.950.000 ευρώ οι ανείσπρακτες οφειλές του Δήμου Περιστερίου με  τα 8.5 εκατ. ευρώ να οφείλονται από 44 μόνο υπόχρεους από το 2003

Η διοίκηση του Ανδρέα Παχατουρίδη, όπου θέλει είναι χαλαρή στην αντιμετώπιση κακοπληρωτών, με αποτέλεσμα  οι οφειλές προς το Δήμο και οι οφειλέτες του να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και οι δύο… Την δραματική κατάσταση ανοργανωσιάς και ουσιαστικής άρνησης  αναζήτησης και είσπραξης εσόδων από  μισθωτές – εκμεταλλευτές δημοτικών χώρων του και όχι μόνο,  που επικρατεί στην Οικονομική Υπηρεσία και ειδικότερα στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Περιστερίου, επισήμανε και δημοσιοποίησε και η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Περιστερίου», κατά την συζήτηση του δημοτικού προϋπολογισμού για το 2023, παρουσιάζοντας στοιχεία τα ανείσπρακτα έσοδα του δήμου που φθάνουν τα  22.950.000 ευρώ, με τα 8.5 εκατ. ευρώ να οφείλονται σύμφωνα με την δημοτική παράταξη  από 44 μόνο υπόχρεους και να έρχονται ως ανείσπρακτα ακόμη και από το 2003, χρονιά που πρωτο-εκλέχθηκε δήμαρχος ο κος Παχατουρίδης…

Εκ των αποτελεσμάτων, φαίνεται ότι το Τμήμα Εσόδων που ήταν αρμοδιότητας  από το 2014 και μέχρι το 2021  του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Δημοτικών Εσόδων κου Τάσου Θεοδωράκου, είτε παράπαιε διοικητικά και λειτουργικά, είτε  ήταν ανίκανο να προχωρήσει στην είσπραξη ακόμη και των μικρού ύψους μηνιαίων μισθωμάτων (ενοικίων) που καταβάλουν οι εκμισθωτές των περιπτέρων… Σήμερα το Τμήμα Εσόδων του Δήμου, τελεί  στην συναρμοδιότητα του Εντεταλμένου Συμβούλου Επιχειρηματικότητας κου Γιάννη Καλαντώνη και του Δημάρχου κου Ανδρέα Παχατουρίδη, που έχει διατηρήσει για τον εαυτό του, τον τελευταίο ρόλο και λόγο ευθύνης…

Το μπάχαλο της ανικανότητας και αδιαφορίας…

Την Τρίτη 20.9.2022, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου συζήτησαν το θέμα «Λήψη Απόφασης περί άσκησης ενδίκων μέσων (Διαταγή Απόδοσης Χρήσης Μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων, αγωγής κλπ) για το περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Γεωργίου και Πλατάνων 2.» Σύμφωνα με όσα εισηγήθηκε  στο συλλογικό όργανο ο  αναπληρωτής Δημάρχου και αντιδήμαρχος Καθημερινό0τηατς κος Βασίλης Μπέτσης, ο εκμισθωτής του συγκεκριμένου περιπτέρου  οφείλει μισθώματα ύψους 35.520,11 ευρώ στο δήμο, μην έχοντας καταβάλλει ούτε ένα ευρώ από το έτος 2014 και για 8 ολόκληρα χρόνια… με τον Δήμο και το Τμήμα Εσόδων, να μην  έχουν πράξει το παραμικρό για την είσπραξή τους..…

Πως δημιουργήθηκαν οι ανείσπρακτες οφειλές των 35.520,11 ευρώ

Σύμφωνα με το εισηγητικό του κου Βασίλη Μπέτση προς τα μέλη της ΟΕ, με το από 01-01-2013 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης περιπτέρου μεταξύ της Λαϊνά Σοφίας και του Καϊπάνου Αναστασίου του Νικολάου, ο τελευταίος μίσθωσε και λειτουργεί περίπτερο που βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής επί των οδών Αγ.Γεωργίου & Πλατάνων 2. Κατόπιν θανάτου στις 07-07-2014 της εκμισθώτριας του περιπτέρου Σοφίας Λαϊνά, στη θέση της υπεισήλθε κατά το νόμο ο Δήμος Περιστερίου, ο οποίος πλέον είναι ο εκμισθωτής και δικαιούχος είσπραξης των μισθωμάτων από τη συγκεκριμένη μίσθωση. Ο μισθωτής του περιπτέρου παρά τις προφορικές και έγγραφες (με εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση) οχλήσεις μας (σ.σ του Δήμου), οφείλει μισθώματα συνολικού ποσού 35.520,11€ και μάλιστα έντοκα από τότε που το κάθε επί μέρους μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Και συνέχιζε στο εισηγητικό του ο κος Β.Μπέτσης: Επειδή ο ως άνω μισθωτής αρνείται να καταβάλει τα ως άνω οφειλόμενα μισθώματα, ζητώ να λάβετε απόφαση για την άσκηση όλων των προβλεπομένων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, όπως κατάθεση Διαταγής Απόδοσης της Χρήσης Μισθίου (περιπτέρου) και Πληρωμής Μισθωμάτων, αγωγής κλπ στο Αρμόδιο Δικαστήριο προκειμένου να αποδοθεί στον Δήμο Περιστερίου η χρήση του ως άνω περιπτέρου και να καταβληθούν τα οφειλόμενα μισθώματα εντόκως.»

Δεν είναι γνωστό αμ κάποιος από τους συμμετέχοντες στο όργανο κ.κ. Παναγιώτης Λύκος Πρόεδρος ΟΕ, Τσιώτα-Μάρκου Μαίρη αντιδήμαρχος & μέλος ΟΕ, Ποθητός Κωνσταντίνος αντιδήμαρχος & μέλος ΟΕ, Μπέτσης Βασίλειος αντιδήμαρχος & μέλος ΟΕ, Καλαντώνης Ιωάννης εντεταλμένος σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, μέλος ΟΕ, Κακλαμάνος Μιχάλης δημοτικός σύμβουλος μέλος ΟΕ, Πήττα Ευγγελία δημοτική σύμβουλος μέλος ΟΕ και Γαλάνη – Τζάτζου Ευγγελία δημοτικός σύμβουλος μέλος ΟΕ, ζήτησαν πληροφορίες ή άσκησαν κριτική για τους λόγους για τους οποίους από το 2014 που ο εκμισθωτής αρνήθηκε να καταβάλει  οποιοδήποτε μίσθωμα στον δήμο, ο τελευταίος δεν προχώρησε σε  ένδικη διοικητική αποβολή του από  το μίσθιο, αλλά άφησε να περάσουν 8 ολόκληρα χρόνια….

Η απόφαση για αγωγή έξωσης και είσπραξης των οφειλών

Τελικά, στην ίδια συνεδρίαση της ΟΕ, αυτή με την με αριθμό 378/20.9.2022 Πράξη της (ΑΔΑ: 6ΙΓΔΩΞ2-ΥΝΦ): «Ομόφωνα ενέκρινε την άσκηση όλων των προβλεπομένων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, όπως κατάθεση Διαταγής Απόδοσης της Χρήσης Μισθίου (περιπτέρου) και Πληρωμής Μισθωμάτων, αγωγής κλπ στο Αρμόδιο Δικαστήριο προκειμένου να αποδοθεί στον Δήμο Περιστερίου η χρήση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Γεωργίου και Πλατάνων 2, και να καταβληθούν τα οφειλόμενα μισθώματα εντόκως, σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ.οικ.44266/16-9-22 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.»

Το επιβαρυντικό για τα έσοδα του Δήμου, είναι ότι οι αυτής της μορφής τραγικοί ερασιτεχνισμοί της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Εσόδων, έχουν σαν αποτέλεσμα  να παραμένουν ως ανείσπρακτες τεράστιες οφειλές ιδιωτών και εταιριών από το 2003 ακόμη, όπως προαναφέρθηκε χωρίς μάλιστα να έχουν γίνει  οιασδήποτε μορφής νομικές ενέργειες ή και αγωγές για την είσπραξή τους… Πολλές δε απ’ αυτές έχουν φθάσει στον μαγικό χρόνο  παραγραφής των 20 ετών από την αρχική βεβαίωσή τους… με την ευθύνη  να βαραίνει αποκλειστικά τον Δήμαρχο κο Ανδρέας Παχατουρίδη, τον μόνο που διατηρεί το ίδιο αξίωμα σε όλες τις διοικήσεις του από  το 2003 μέχρι σήμερα…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged