Δήμος Περιστερίου: 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 2-2-2023 με 15 θέματα

Δήμοι Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018, έχω την τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 την 2- 2 -2023 ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης Δανείου από τη Τράπεζα OPTIMA BANK προκειμένου να προβεί ο Δήμος στην απόκτηση δεσμευμένων ακινήτων. (Οικονομική Επιτροπή)
 2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2023. (Εκτελεστική Επιτροπή)
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023. (Οικονομική Επιτροπή)
 4. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων του Δ’ Τριμήνου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)
 5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ/22». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου του έργου: «Συνδέσεις – Συντήρηση – Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων/21». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ/20». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 8. Παράταση της σύμβασης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 9. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 2.895,50 ευρώ, από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
 10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ποσού 2.803,31 & ΔΤ-ΔΦ ποσού 1.548,43 €, λόγω αποπληρωμής ή επανασύνδεσης. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
 11. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών ΔΤ- ΔΦ ποσού 2.416,34 & ΤΑΠ ποσού 714,86 € & επαναβεβαίωση αυτών σε ΧΚ 202. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
 12. Διαγραφή οφειλών από καταστάσεις ανείσπρακτων ΔΕΗ 7ος/2022. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
 13. Διαγραφή οφειλών από καταστάσεις ανείσπρακτων ΔΕΗ 7ος/2022. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
 14. Διαγραφή οφειλών από καταστάσεις ανείσπρακτων ELPEDISON 9ος/2021 & KEN 5ος/2020. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
 15. Διαγραφή οφειλών από καταστάσεις ανείσπρακτων ΔΕΗ 8ος/2022. (ο με εντολή Δημάρχου Δημοτ. Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Ι.)
Μοιραστείτε το:
Tagged