Περιστέρι: Διπλές αποφάσεις (!) για Προμήθεια 37.200 ευρώ με υπογραφές Ανδρέα Παχατουρίδη…

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Πρόκειται για δείγμα διαχείρισης δημοτικού χρήματος… από τον Δήμαρχο Περιστερίου και Πρόεδρο του ΑΣΔΑ  κο Ανδρέα Παχατουρίδη…

Διπλές αποφάσεις για μία Σύμβαση προμηθειών αξίας 37.200 ευρώ που εμφανίζεται και φέρεται να υλοποιείται διπλή, και από τον ΑΣΔΑ και από τη ΔΕΠΑΔΠ (Δήμο Περιστερίου) για τις ίδιες προμήθειες… με κοινό  «αποφασίζον» πρόσωπο τον Δήμαρχο Περιστερίου κο Ανδρέα Παχατουρίδη…

Αστοχία συντονισμού μεταξύ Δήμου Περιστερίου, ΔΕΠΑΔΠ και ΑΣΔΑ, απλή αμέλεια και σύγχυση ενεργειών  υπαλλήλων των τριών αυτοδιοικητικών οργανισμών, αδιαφορία για την τήρηση των κανόνων και του ευ φαίνεσθαι από τους ιθύνοντες ή τέλος σημεία των καιρών σε ότι αφορά την διαχείριση  του δημοτικού χρήματος, από τους καθ’ ύλη αρμόδιους…;

Το ποιο σημαντικό όλων είναι ότι για πρώτη φορά, από το 2010 και μετά εμπλέκεται και μάλιστα γραπτά, ο πολυπενεμένος Δήμαρχος Περιστερίου και από το 2014 Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, ο πολύς κος Ανδρέας Παχατουρίδης…

Ναι είναι ο κος Παχατουρίδης που υπογράφει δεύτερη απόφαση απευθείας ανάθεσης για την ίδια προμήθεια, ταυτόχρονα με τον κο Τάσο Καλιάφα, Πρόεδρο της ΔΕΠΑΔΠ και μάλιστα χωρίς καμία έκπτωση σε αντίθεση με τον δεύτερο που κατά τα φαινόμενα είχαν στα χέρια τους δύο διαφορετικές προσφορές, από τον ίδιο ιδιώτη προμηθευτή για  την ίδια προμήθεια ή παροχή υπηρεσιών…

Τελικά υλοποιήθηκαν οι δύο  όμοιες σε όλα αποφάσεις και πληρώθηκαν διπλά τιμολόγια ή όχι…;

Αναλυτικά…

Σε προηγούμενη ανάρτηση μας, είχαμε  παραθέσει στοιχεία για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ) και Δημάρχου7 Περιστερίου κου Ανδρέα Παχατουρίδη, και της κας Μαρίας Παναγιωτοπούλου, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής. Είχε προηγηθεί η με αριθμ 6245/18.11.2022 απόφαση απευθείας ανάθεσης στο  ίδιο νομικό πρόσωπο» (ΑΔΑ: 6ΜΑΙΟΡΕΓ-ΘΡ4).

Στις 4 Νοεμβρίου 2022, η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, του Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ), με την 198/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποδέχθηκε ομόφωνα τη χορηγία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), που αφορούσε την κάλυψη το κόστους  μίσθωσης και λειτουργίας του «Χριστουγεννιάτικου Καρουσέλ» για την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. Είχε προηγηθεί η εισήγηση του Προέδρου «….[…]… σας γνωρίζουμε ότι μας έχει υποβληθεί πρόταση από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας ο οποίος προτίθεται να αναλάβει το κόστος μίσθωσης και λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Καρουσέλ την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. Παρακαλούμε για την αποδοχή της ανωτέρω χορηγίας.»

Τρείς ημέρες ποιο μπροστά, την 1 Νοεμβρίου 2022 η Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ με την 99/2022 απόφασή της εγκρίνει  το ποσό των 37.200 ευρώ «για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ5ΚΟΡΕΓ-ΤΚΤ). Όπως αναφέρετε στην συγκεκριμένη απόφαση: «Ο Δήμος Περιστερίου με το υπ’ αριθ.5299/03.10.2022 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφό του, ζητά από τον ΑΣΔΑ να αναλάβει το κόστος πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023.»

Τίποτα αφύσικο μέχρι εδώ, αφού ο Δήμος Περιστερίου, ζητά χορηγία, που η θυγατρική του καθορίζει  ότι αφορά «την κάλυψη του κόστους μίσθωσης και λειτουργίας του «Χριστουγεννιάτικου Καρουσέλ» για την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, αίτημα που ο ΑΣΔΑ έκανε δεκτό καθορίζοντας μάλιστα το ποσό των 37.200 ευρώ  με την σημείωση ότι πρόκειται για χορηγία «για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ5ΚΟΡΕΓ-ΤΚΤ).

  • Τα περίεργα των διπλών Αποφάσεων για την ίδια μίσθωση…(;)

Στις 16 Νοεμβρίου 2022, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΔΠ και δημοτικός σύμβουλος Περιστερίου κος Τάσος Καλιάφας, με την 297/2022 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΕΜ6ΟΕΠΝ-Ψ40)

«Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

α) Την ανάθεση της μίσθωσης – εγκατάστασης – απεγκατάστασης και λειτουργίας τριών στατικών παιχνιδιών στην πλατεία Δημαρχείου την περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, που θα περιλαμβάνουν:

  • Ένα στατικό ηλεκτροκίνητο τρενάκι
  • Ένα ηλεκτροκίνητο παιχνίδι τύπου Carousel
  • Ένα λεωφορειάκι

στην Παναγιωτοπούλου Μαρία (ΑΦΜ 020579830, ΔΟΥ Αιγάλεω), με το ποσό των 29.000,00€ πλέον ΦΠΑ (35.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά της, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση.»

β) Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών.»

Το τελικό ποσό για την σχετική δράση, δηλαδή την ενοικίαση των τριών «στατικών παιχνιδιών»  καθορίζεται στην απόφαση σε 35.960,00 ευρώ δηλαδή σε 29.000 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24% (6.960 ευρώ), σε αντίθεση με το ύψος των 37.200 ευρώ της χορηγίας του ΑΣΔΑ, δηλαδή 30.000 ευρώ και 7.200 ευρώ ΦΠΑ 24% που ενέκρινε και το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ.

Εννιά (9) ημέρες μετά, στις 25 Νοεμβρίου 2022, ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, κος Ανδρέας Παχατουρίδης, Δήμαρχος Περιστερίου υπογράφει το  ιδιωτικό συμφωνητικό 6440/30.11.2022με την κα Μαρία Παναγιωτοπούλου,  που αναφέρει τα εξής: «Έχοντας υπόψη: …[…]… Την υπ’ αριθ.99/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΨΙ5ΚΟΡΕΓ-ΤΚΤ) περί “Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023″»

Αντισυμβαλλόμενος στο ιδιωτικό συμφωνητικό: «Η Μαρία Παναγιωτοπούλου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, στην οδό: Κυπρίων Αγωνιστών 4, Α.Φ.Μ. 020579830, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου …[…]… (ΑΔΑ: 674ΚΟΡΕΓ-4Φ8) Είχε προηγηθεί η με αριθμ 6245/18.11.2022 απόφαση απευθείας ανάθεσης στο  ίδιο νομικό πρόσωπο» (ΑΔΑ: 6ΜΑΙΟΡΕΓ-ΘΡ4).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του ιδιωτικού συμφωνητικού «Ο Πρόεδρος αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο, για λογαριασμό του ΑΣΔΑ, την υπηρεσία “Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023” , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6225/17-11-2022 προσφορά του, ποσού 30.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Παρατήρηση: Καταπληκτική διαχείριση της όλης προμήθειας ή αλλιώς απευθείας ανάθεσης  παροχής υπηρεσιών για τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές (πανηγυράκια) του Δήμου Περιστερίου:

α) Ο ΑΣΔΑ μετά από αίτημα του Δήμου Περιστερίου  αποφασίζει  χορηγία προς το δήμο ποσού 30.000 ευρώ ή 37.200 μαζί με ΦΠΑ,

β) η ΔΕΠΑΔΠ, θυγατρική κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Περιστερίου, αποδέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, την χορηγία του ΑΣΔΑ,

γ) ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ και Δήμαρχος Περιστερίου κος Ανδρέας Παχατουρίδης, με απόφασή του ως Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, παρακάμπτει, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, κάθε διαδικασία και αποφασίζει  την απευθείας ανάθεση στον νομική οντότητα «εταιρεία ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό για την χρηματοδότηση «πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2022-2023″, χωρίς σε αυτό να –περιγράφονται  σε τι συνίστανται αυτές, παρά μόνο επικαλούμενος αορίστως την προσφορά της», η οποία ούτε δεν επισυνάπτεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με αποτέλεσμα κανείς, εκτός του κου Παχατουρίδη να μην γνωρίζει τι προβλέπει η συμφωνία των 37.200 ευρώ και φυσικά  τα ερωτήματα  για την μη έκπτωση επί της προϋπολογισθείσας  τιμής παραμένουν…

Κάποιος καλόπιστος θα μίλαγε ίσως για αέρα κοπανιστό… για να μην αναφερθούν ποιο πλούσιες στην περιγραφή καταστάσεις…

Στο «δια ταύτα»

Κατ αρχή η στήλη διατυπώνει τα εξής εύλογα ερωτήματα με βάσει τα στοιχεία που διαθέτει και αναφέρονται ποιο πάνω:  

α) Για ποιο λόγο ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ και δήμαρχος Περιστερίου, παρέκαμψε την διαδικασία  και αντί να περιμένει την υλοποίηση της απόφασης του Προέδρου της ΔΕΠΑΔΠ κου Τάσου Καλιάφα, υπέγραψε με απευθείας ανάθεση ιδιωτικό συμφωνητικό με την κα Μαρία Παναγιωτοπούλου, παρότι δεν είχε εξουσιοδοτική απόφαση γι’αυτό από την Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου…

β) Γιατί στο υπογραφέν Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Ανδρέα Παχατουρίδη και Μαρίας Παναγιωτοπούλου δεν υπάρχει καμία αναφορά  στο αντικείμενο της συμφωνίας και αναλυτικό κοστολόγιο αν είδος παροχής, αν φυσικά υπάρχουν τα ίδια αντικείμενα μίσθωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην απόφαση του κου Τάσου Καλιάφα,

γ) Γιατί υπάρχει διαφορά στις δύο προσφορές της κας Μαρίας Παπαγιωτοπούλου, με την πρώτη στην ΔΕΠΑΔΠ να είναι  29.000 ευρώ (35.960 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%) και την δεύτερη στον ΑΣΔΑ να είναι  30.000 ευρώ (37.200 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%). Και οι δύο υπογράφοντες τις σχετικές αποφάσεις, επικαλούνται γι την απόφασή τους, προσφορές της κας Μ.Παναγιωτοπούλου… και εκ των πραγμάτων στην πρώτη έχει δοθεί έκπτωση 1.000 ευρώ, ενώ στην δεύτερη  καμία και γιατί ο κος Ανδρέας Παχατουρίδης υπέγραψε το ιδιωτικό συμφωνητικό  χωρίς καμία έκπτωση… (φυσικά  εφόσον πρόκειται για  τις ίδιες προμήθειες ή παροχές).

Ας μας πουν λοιπόν οι δύο δημόσιοι πολιτικοί άνδρες τι ισχύει απ’ όλα αυτά… 1) Υλοποιήθηκαν και οι δύο αποφάσεις…; Αν ναι σε ποιές προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών αφορούσαν…

2) Γιατί ο κος Ανδρέας Παχατουρίδης  υπέγραψε  χωρίς καμία εξουσιοδοτική απόφαση, από την ΕΕ του Συνδέσμου, ιδιωτικό συμφωνητικό με την προμηθεύτρια, εννιά ημέρες μετά την απόφαση ανάθεσης της ίδιας προμήθειας στον ίδιο προμηθευτή…;

3) Εκταμιεύθηκαν και  οι δύο αποφάσεις ή όχι…

4) πως αιτιολογείτε μία χορηγία του ΑΣΔΑ σε Δήμο να «μετατρέπεται» σε απευθείας ανάθεση  του Προέδρου του;

Σε αναμονή δημόσιων απαντήσεων από τους κ.κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, Δήμαρχο Περιστερίου και Προέδρου του ΑΣΔΑ και Τάσου Καλιάφα, δημοτικού συμβούλου Περιστερίου και Προέδρου της ΔΕΠΑΔΠ

Νίκος Παρίκος

Για να δείτε  το έγγραφο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΜ6ΟΕΠΝ-Ψ40 κάντε κλικ εδώ  

Για να δείτε  το έγγραφο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΜΑΙΟΡΕΓ-ΘΡ4 κάντε κλικ εδώ  

Για να δείτε  το έγγραφο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΙ5ΚΟΡΕΓ-ΤΚΤ κάντε κλικ εδώ 

Για να δείτε  το έγγραφο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 674ΚΟΡΕΓ-4Φ8 κάντε κλικ εδώ

——————–

Δείτε επίσης…

Μοιραστείτε το:
Tagged